Het einde van het jaar nadert met rasse schreden… teneinde jullie toe te laten met volle teugen te genieten van jullie kerstdiner en/of oudejaarsavond, hebben we besloten jullie door deze laatste weken van 2019 te loodsen door jullie aandacht te vestigen op enkele laatste to do’s.

Gelieve hieronder ons eerste aandachtspunt met betrekking tot wettelijke feestdagen te willen vinden.

Per jaar zijn er 10 wettelijke feestdagen vastgelegd waarop werknemers in principe niet mogen werken. Wanneer deze feestdagen op een zondag of een andere inactiviteitsdag van de onderneming vallen, dienen vervangingsdagen vastgelegd te worden. In 2020 valt Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart (15 augustus) op een zaterdag en Allerheiligen (1 november) op een zondag. In de meeste ondernemingen zullen deze twee feestdagen bijgevolg samenvallen met een dag waarop er niet wordt gewerkt zodat moet worden voorzien in vervangingsdagen. Deze vervangingsdagen moeten uiterlijk op 15 december aan de werknemers worden meegedeeld.

Algemeen principe

Er zijn 10 wettelijke feestdagen, waarvan de data en die van de vervangingsdagen vermeld moeten worden in het arbeidsreglement. Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een gewone werkdag (mag om het even welke weekdag zijn). Die vervangingsdag kan voor of na de betreffende feestdag vallen, maar moet in ieder geval binnen hetzelfde kalenderjaar liggen om 10 feestdagen per jaar te waarborgen. Extra-wettelijke feestdagen, op het niveau van de sector of de onderneming, vallen niet onder deze wet op de feestdagen en dienen bijgevolg ook niet vervangen te worden.

Procedure voor het vastleggen van vervangende feestdagen

Vervangingsdagen voor feestdagen die op een zondag of gewone inactiviteitsdag van de onderneming vallen, moeten via een specifiek cascadesysteem worden vastgelegd:

  • De paritaire organen kunnen bij algemeen verbindend verklaarde beslissing de vervangingsdag vastleggen.
  • Indien op paritair vlak niets is bepaald, kan de ondernemingsraad een beslissing maken.
  • Indien er geen ondernemingsraad is, kunnen de werkgever en de syndicale afvaardiging samen een regeling treffen.
  • Indien er geen syndicale afvaardiging is, kan de werkgever iets regelen met een meerderheid van het personeel.
  • Indien er ook op dit vlak niets geregeld wordt, kunnen de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld worden in individueel overleg met de werkgever.
  • Indien ook dit niet lukt, wordt de feestdag gewoon vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op de feestdag volgt.

Bekendmaking

Wanneer een bepaalde regeling voor de hele onderneming is uitgewerkt, moet een ondertekend en gedateerd bericht vóór 15 december worden aangeplakt in de lokalen van de onderneming. In dit bericht moeten de vervangingsdagen voor feestdagen staan en de toepassingsregels voor het nemen van inhaalrust voor wie toch werkt. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en moet worden bezorgd aan de dienst Toezicht Sociale Wetten van de FOD Waso.

Indienen bij Toezicht Sociale Wetten

Wist u trouwens dat het sinds dit jaar mogelijk is om het arbeidsreglement of een wijziging ervan (bv. bij invoering van nieuwe werktijden, vervangingsdagen van feestdagen enz.) online in te dienen via www.arbeidsreglement.belgie.be (NL), http://www.reglementdetravail.belgique.be/ (FR), http://www.arbeitsordnung.belgien.be/ (DE)? Dit gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID) of via de app Itsme en kan in principe door eender wie in de onderneming worden gedaan. Vanzelfsprekend kunnen ook wij dit voor u doen indien gewenst! Koos u voor een elektronische archivering, dan is het niet langer nodig om nog een papieren exemplaar op te sturen.