Hof Den Bosch heeft beslist dat een onroerende zaak voor de overdrachtsbelasting niet kwalificeert als woning indien op het moment van de verkrijging de leidingen voor de keuken en sanitaire voorzieningen nog ontbreken.

De koper van een appartementsrecht in een gebouw dat jarenlang in gebruik was geweest als klooster had 6% overdrachtsbelasting voldaan. Op het leveringstijdstip moesten nog binnenwanden worden geplaatst en de leidingen voor de keuken en sanitaire voorzieningen moesten nog worden doorgetrokken naar de plaats van bestemming.

Rechtsvraag

In geschil is of het 2%-tarief voor woningen wel of niet van toepassing was.

Beoordeling

De betreffende onroerende zaak was oorspronkelijk niet als woning ontworpen en gebouwd. Op het moment van de verkrijging waren scheidingswanden en een eigen voordeur geplaatst waardoor het appartement was afgescheiden van de rest van het complex. Ook was een nieuwe meterkast geïnstalleerd en zijn de aansluitingen voor de nutsvoorzieningen doorgetrokken tot in het appartement. Deze werkzaamheden zijn volgens het hof onvoldoende om de zelfstandige onroerende zaak ten tijde van de verkrijging naar zijn aard als woning aan te merken. Hierbij is in aanmerking genomen dat de onroerende zaak, met name door het ontbreken van leidingen voor keuken en sanitaire voorzieningen op het moment van de juridische overdracht, nog niet alle bouwkundige kenmerken van een woning had.

Belang

In een eerdere zaak oordeelde Hof Den Bosch eveneens dat het 6%-tarief van toepassing was omdat leidingen voor keuken en sanitaire voorzieningen ontbraken. Het ging om een balletzaal ‘in transformatie’ in hetzelfde klooster als in de onderhavige zaak. Ook in deze zaak werden door de koper na de levering werkzaamheden verricht om de verbouwing tot woning te voltooien. Deze uitspraken laten zien dat de exacte feiten en omstandigheden ten tijde van de aankoop maatgevend zijn voor de vraag of het 2%-tarief van toepassing is. Het kan dus lonend zijn om eigendomsoverdracht uit te stellen totdat de transformatiewerkzaamheden dusdanig vergevorderd zijn dat wel sprake is van een woning.