De wet doorstroming huurmarkt 2015 is op 1 juli 2016 is werking getreden. Deze wet heeft geleid tot enkele wijzigingen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Onder andere is het vanaf 1 juli 2016 mogelijk een zelfstandige woning - dus met eigen voorzieningen - tijdelijk te verhuren. Hieronder volgen zeven punten van aandacht voor verhuurders die tot tijdelijke verhuur over willen gaan.

  1. Tijdelijke verhuur van een zelfstandige woning kan voor een periode van maximaal 2 jaar;
  2. Partijen kunnen slechts eenmaal een tijdelijke overeenkomst sluiten voor een woning. Een tweede overeenkomst geldt als aangegaan voor onbepaalde tijd, met als gevolg dat de huurder volledige huurbescherming heeft;
  3. De huurovereenkomst eindigt aan het einde van de bepaalde termijn zonder dat opzegging nodig is. De verhuurder moet de huurder echter wel schriftelijk informeren over het einde van de termijn. Dit schriftelijk informeren mag niet eerder dan drie maanden, maar moet uiterlijk één maand voordat die bepaalde termijn is verstreken. Indien de verhuurder nalaat de huurder schriftelijk te informeren over het einde van de termijn, dan wordt de huurovereenkomst alsnog voor onbepaalde termijn verlengd en heeft de huurder dus huurbescherming;
  4. De huurovereenkomst kan door de huurder voor het verstrijken van de bepaalde termijn worden opgezegd tegen een voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag. De huurder is dus niet gebonden aan de volledige termijn. Onduidelijk is of de bestaande praktijk van huurovereenkomsten voor "bepaalde" termijn, waarbij de huurder wel huurbescherming heeft, hiermee wordt doorkruist. De termijn van (dikwijls) één jaar in deze huurovereenkomsten is immers niet gericht op het voorkomen van huurbescherming voor de huurder, maar op het voorkomen van mutaties;
  5. De redelijkheid van de overeengekomen huurprijs kan op verzoek van de huurder worden getoetst door de huurcommissie. Het verzoek kan worden ingediend door de huurder tot uiterlijk zes maanden na afloop van de huurovereenkomst voor twee jaar of korter, dus ook gedurende de volledige looptijd van de tijdelijke huurovereenkomst;
  6. De nieuwe wettelijke regeling geldt niet voor huurovereenkomsten die zijn aangegaan voor 1 juli 2016;
  7. Voor toegelaten instellingen geldt een afwijkende regeling.

De mogelijkheid van tijdelijke verhuur van zelfstandige woningen is nieuw binnen het huurrecht. Deze wettelijke regeling biedt mogelijkheden voor verhuurders. Uit deze punten blijkt dat enige alertheid wel op zijn plaats is.