De Belgische wetgever buigt zich momenteel over de hervorming van het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht. De doelstelling is om het vennootschapsrecht overzichtelijker, flexibeler en aantrekkelijker te maken voor (buitenlandse) investeerders. De BVBA – die wordt herdoopt tot BV – wordt daarbij vooruitgeschoven als dé vennootschapsvorm bij uitstek.

De voornaamste krachtlijnen van de hervorming van de BV(BA) zijn:

- De afschaffing van het kapitaalbegrip: Ter vervanging van het kapitaalbegrip zal voortaan worden vereist dat de BV beschikt over een ‘toereikend aanvangsvermogen’. Dit toereikend aanvangsvermogen moet worden geïllustreerd op basis van een financieel plan dat adequate garanties bevat ter bescherming van schuldeisers.

- De vrije uitgifte van effecten: Naar analogie met de NV zal de BV voortaan vrij zijn om naast aandelen ook (converteerbare) obligaties, inschrijvingsrechten en winstbewijzen uit te geven.

- De mogelijkheid tot vrije regeling van aandelenoverdrachten: Het besloten karakter van de BV zal principieel behouden blijven, maar de vrije aandelenoverdracht zal voortaan in de statuten kunnen worden voorzien.

- De flexibilisering van het bestuursorgaan: Het aantal bestuursmandaten en de modaliteiten voor de beëindiging ervan zullen voortaan in de statuten kunnen worden gepreciseerd.

De aanname van de nieuwe wetgeving is gepland voor eind 2017/begin 2018. Hoewel het nieuwe wetboek niet direct in werking zal treden en de nodige overgangsmaatregelen worden voorzien, zal elke vennootschap tijdig haar statuten en interne structuur hierop moeten afstemmen.