Vandaag is de internetconsultatie geopend van een wetsvoorstel tot herziening van de Warmtewet. Het wetsvoorstel beoogt de knelpunten in de huidige Warmtewet weg te nemen, die in een evaluatie van die wet naar voren waren gekomen. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel – in het kader van de energietransitie - de weg te plaveien voor een verdere ontwikkeling en groei van de markt voor de collectieve warmtelevering. De consultatie sluit 17 augustus 2016 en is hier te vinden.

Zoals wij al beschreven in onze Energy News Alert van 8 maart 2016, heeft de Minister van EZ in februari 2016 een Kamerbrief gepubliceerd waarin de resultaten van een evaluatie van de Warmtewet worden beschreven. De evaluatie (inclusief de daarbij behorende rapporten) is reeds uitgebreid aangekondigd in de Warmtevisie van de Minister van 2 april 2015 en is een vervolg op de Kamerbrief van de Minister van 1 juli 2015 over de knelpunten in de Warmtewet.

Toepassing

Een eerste belangrijke wijziging is dat de Warmtewet niet langer van toepassing is op verhuurders zolang de warmtelevering onderdeel uitmaakt van de huurovereenkomst en evenmin op woningcorporaties en VvE’s. DE uitzondering voor VvE’s was al in beeld maar de uitzondering voor woningcorporaties is nieuw en evenzeer wenselijk.

Inpandig

Een interessante wijziging is de toevoeging aan het begrippenkader van het ‘inpandig net’. Het inpandig net maakt geen onderdeel uit van het warmtenet van de leverancier. Het inpandig net is van belang in het kader van blokverwarming, zowel bij externe warmtebronnen (stadsverwarming) als bij inpandige collectieve ketels die door derden worden geëxploiteerd. De definitie is opgenomen om aan de gebouweigenaar die tevens eigenaar is van het inpandig warmtenet de verantwoordelijkheid toe te kennen voor het onderhoud van dat inpandig net.

Netbeheerder

Ook nieuw is de introductie van de netbeheerder voor warmtenetten. In de meeste gevallen is de netbeheerder dezelfde als de leverancier maar dit hoeft niet en de verwachting is dat in de toekomst meer ‘open’ netten zullen bestaan die door een netbeheerder worden beheerd. Het wetsvoorstel regelt onderhandelde derdentoegang (nTPA) voor producenten. Op verzoek van een producent verstrekt de netbeheerder inzicht in de technische beschikbaarheid en kenmerken van het net inclusief ‘in voorkomend geval’ de transporttarieven en de leverancier verstrekt inzicht in het afnameprofiel en de warmtevraag. Vrije leverancierskeuze op het warmtenet is echter (nog) niet aan de orde.

Overige

Overige wijzigingen betreffen de methode van tariefregulering; de storingscompensatie bij overmacht en storingen korter dan 24 uur; variatie in leveringstarieven; de mogelijkheid om de maximumprijs per temperatuur en per technologie te doen verschillen; prijsregulering van afleversets; experimenten en duurzaamheidsrapportages.

Commentaar

Het is hard nodig dat de Warmtewet wordt herzien. De huidige wet heeft een totstandkomingsgeschiedenis van meer dan tien jaar maar vertoont ernstige gebreken en zorgt voor meer onduidelijkheid dan hij beoogde weg te nemen. Met de voorgestelde herziening lijkt de minister op de goede weg. Het is te hopen dat de consultatie intensief wordt aangegrepen om deze wetgeving daadwerkelijk te verbeteren. De rol van collectieve warmtelevering wordt onmiskenbaar steeds groter en het is van groot belang dat de spelregels duidelijk en praktisch uitvoerbaar zijn.