Op 15 april 2016 informeerde de Minister van VWS de Tweede Kamer over de voortgang van de instelling van een onafhankelijke geschillencommissie. Dit betreft een geschillencommissie voor en door zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Aankondiging  

Al eerder werd de onafhankelijke geschillencommissie aangekondigd door de Minister in de kamerbrief 'Kwaliteit loont' van 6 februari 2015. De instelling van de geschillencommissie werd toen genoemd in het kader van het streven naar een gezond evenwicht in de zorgsector. Het voornemen was toen een geschillencommissie als "laagdrempelige route" in te stellen voor conflicten over contractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, analoog aan de bestaande geschillencommissie voor verzekerden en verzekeraars. Daardoor zou de gehele driehoek van aanbieders, verzekeraars en verzekerden/patiënten voorzien zijn van geschillenprocedures.

Overleg

Inmiddels is tussen betrokken partijen consensus bereikt over de taken en uitgangspunten van de geschillencommissie. Partijen streven naar het opzetten van een geschillencommissie die kan oordelen over contractuele en precontractuele geschillen; voorziet in snelle en zorgvuldige procedures; de mogelijkheid biedt tot mediation maar ook tot stevige juridische procedures voor complexe geschillen. Dankzij de laagdrempeligheid en de betaalbaarheid van de onafhankelijke geschillencommissie, wordt de toegang tot een procedure ook mogelijk gemaakt voor kleinere zorgaanbieders.

Het streven is de geschillencommissie dit voorjaar te laten starten voor geschillen in het kader van de contractering van Zvw-zorg. Naar verwachting volgt uiterlijk 1 april 2017 de geschillenbeslechting in het kader van Wlz-zorg.

Of dit een betekenisvolle wijziging gaat geven in de juridische relatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders en of de geschillencommissie anders gaat oordelen dan de overheidsrechter nu doet, moet nog blijken. Dat de geschillencommissie in een behoefte gaat voorzien, lijkt ons wel waarschijnlijk.