Zoals bericht in onze nieuwsbrief van 23 mei jl., heeft het Hof van Cassatie in het arrest van 5 mei jl. bevestigd dat een A.O.W.-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid.

Hieruit volgt dat wie in België woont en een A.O.W.-uitkering geniet, in België enkel verzocht kan worden om belasting te betalen over de uitkering als over een pensioen, indien en in de mate dat die uitkering staat voor jaren van werken in Nederland, als inwoner of als niet-inwoner, met inhouding van loonbelasting.

Het huidig wetboek inkomstenbelastingen biedt geen basis om een Nederlandse A.O.W.-uitkering volledig te belasten, ongeacht de opbouw.

In reactie op het arrest van het Hof van Cassatie heeft de Ministerraad op 20 juli jl. een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen goedgekeurd, waaronder begrepen een uitbreiding van de omschrijving van de inkomsten die als pensioen belastbaar zijn in de inkomstenbelastingen, zodat België zijn heffingsbevoegdheid over Nederlandse A.O.W.-pensioenen in alle gevallen kan uitoefenen.

Wij houden u op de hoogte!