De wetswijziging die de geldigheidsduur van de Crisis- en herstelwet voor onbepaalde tijd verlengd is op 25 april 2013 in werking getreden.
De wetswijziging (waarvan de volledige naam "Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht" is) is op 26 maart 2013 door de Eerste Kamer aangenomen en op 24 april 2013 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2013, 144 en Stb. 2013, 145).
Door af te wijken van de vaste verandermomenten voor wetgeving kan gebruik gemaakt (blijven) worden van de in de Chw opgenomen "quick wins". Van belang is wel dat niet alle artikelen van de wetswijziging in werking zijn getreden. Dit betreft een wijziging van de Wabo. Deze artikelen kunnen nog niet in werking treden, omdat zij nog bij algemene maatregel van bestuur nader uitgewerkt moeten worden.

Daarnaast zijn op 1 april jl. de volgende nieuwe wetten in werking getreden:

De Aanbestedingswet 2012
In de vorige nieuwsbrief is de inwerkingtreding al aangekondigd. Sindsdien is de Commissie van Aanbestedingsexperts ingesteld (Stcrt. 2013, 6182). Deze commissie bestaat uit Joop Janssen (voorzitter, en partner bij Stibbe) en Chris Jansen (hoogleraar aan de Vrije Universiteit).
Daarnaast is ook de Regeling modellen eigen verklaring gepubliceerd (Stcrt. 2013, 8061).

De nieuwe toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is gestart.
De ACM is de samenvoeging van de Consumentenautoriteit, OPTA en NMa. Meer informatie over de ACM is te vinden op de website van de ACM en de Competition law Alert hierover.

Geen verplichte advisering door welstandscommissie
Op 1 maart 2013 is artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd (Stb. 2013, 75).
Sinds deze datum is de verplichting om in het kader van een omgevingsvergunning advies in te winnen bij een welstandscommissie afgeschaft. In plaats van advisering door een welstandscommissie, is het vanaf nu dus ook mogelijk dat het college van burgemeester en wethouders de welstandstoets zelf uitvoert op basis van het welstandsbeleid.

Een overzicht van alle wetswijzigingen is te vinden op de website van Antwoord voor bedrijven.