Folketinget har vedtaget lovforslaget om omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skatte- og afgiftssager for selskaber og fonde.

Loven er trådt i kraft den 1. januar 2017. Det betyder, at selskaber og fonde som udgangspunkt kan få godtgjort alle omkostninger i forbindelse med skatte- og afgiftssager, hvis sagen vindes (i overvejende grad) eller hvis sagen er videreført på skattemyndighedernes initiativ uanset sagens udfald, og halvdelen af omkostningerne, hvis sagen tabes.  

Selskabers og fondes ret til omkostningsgodtgørelse blev ophævet i 2009 som led i Forårspakke 2.0. Herefter har selskaber og fonde alene haft mulighed for at fradrage udgifter til sagkyndig bistand i skattesager ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For fysiske personer blev omkostningsgodtgørelsen derimod opretholdt. 

Genindførelsen af selskaber og fondes ret til omkostningsgodtgørelse er en del af regeringens Retssikkerhedspakke II fra maj 2016. Retssikkerhedspakke II har som sit erklærede formål, at styrke retssikkerheden på skatte- og afgiftsområdet. Genindførelsen af omkostningsgodtgørelsen skal modvirke, at selskaber og fonde af omkostningsmæssige årsager afholder sig fra at påklage og indbringe skattemyndighedernes afgørelser, når de måtte være uenige i disse.

De nye regler medfører, at skattepligtige selskaber og fonde, på linje med fysiske personer, helt eller delvist kan få godtgjort udgifter til skatte- og afgiftssager, der behandles af Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten, de danske domstole eller EU-Domstolen.

Reglerne medfører, at et selskab eller en fond fremover er berettiget til en godtgørelse på 100 % af de godtgørelsesberettigede udgifter til sagens førelse, når sagen vindes eller der gives medhold i overvejende grad. Får skattemyndighederne derimod fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, vil selskabet eller fonden være berettiget til at få godtgjort 50 % af udgifterne. Hvis sagen er videreført på skattemyndighedernes initiativ, ydes der dog altid omkostningsgodtgørelse med 100 % uanset sagens resultat.

Det godtgørelsesberettigede udgifter er udgifter til sagkyndig bistand, udgifter til syn og skøn, retsafgifter m.v. Der ydes også omkostningsgodtgørelse til udgifter afholdt efter der er truffet afgørelse, når udgifterne direkte knytter sig til udfaldet af den trufne afgørelse og er nødvendige for at gennemføre afgørelsen. 

Selskaber og fondes mulighed for at fradrage udgifter til sagkyndig bistand opretholdes. Dog præciseres det i de nye regler, at der ikke gives fradrag for udgifterne, når der samtidig ydes omkostningsgodtgørelse. Der vil derfor eksempelvis ikke gives fradrag for de resterende 50 % af udgifterne i de tilfælde, hvor udgifterne alene godtgøres med 50 %. Modtages omkostningsgodtgørelse, er godtgørelsen skattefri, og udgiften er ikke fradragsberettiget. 

Loven trådte i kraft 1. januar 2017 og gælder for udgifter til sagkyndig bistand udført efter dette tidspunkt. Det er således uden betydning, hvornår en sag er indbragt eller anlagt.