Onlangs oordeelde de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau over het verzoek door Access Empowerment DBA Parking Mobility tot registratie van een beeldmerk bestaande uit een rolstoelsymbool omgeven door een dubbele cirkel met vier pijlen (zie afbeelding verderop in dit artikel). De Kamer van Beroep achtte het teken niet onderscheidend genoeg omdat deelelementen zowel afzonderlijk als gezamenlijk zo alom vertegenwoordigd en gangbaar zijn in het dagelijks verkeer, dat het teken als geheel onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Het beeldmerk kan derhalve niet worden ingeschreven in het merkenregister.

Vereisten voor merkenrechtelijke bescherming

Om in aanmerking te komen voor merkenrechtelijke bescherming dient er, zowel in de Benelux als in de Europese Unie, aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Zo is het vereist dat een teken onderscheidend vermogen bezit en dat het duidelijk en nauwkeurig kan worden weergegeven.

Indien een teken niet voldoet aan een van de vereisten, dan zal de inschrijving ervan als merk door de relevante autoriteit worden geweigerd. Mocht de registratie voor het merk reeds zijn verkregen, dan kan de nietigheid van dat merk worden ingeroepen. Het vereiste van onderscheidend vermogen houdt in dat het teken in staat moet zijn om de waar (het product) of dienst “als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden”.

De uitzondering op de regel

Een teken kan, indien het oorspronkelijk als ongeschikt wordt geacht als merk, alsnog merkenrechtelijke bescherming verkrijgen door inburgering. Onder inburgering wordt verstaan dat het merk door langdurig en/of intensief gebruik een grote bekendheid is gaan genieten hetgeen tot gevolg heeft dat het teken alsnog als onderscheidingsteken en aldus als merk kan dienen. Voor het gegeven dat een teken is ingeburgerd bij het relevante publiek geldt echter een hoge bewijslast.

Kwestie Access Empowerment DBA Parking Mobility

n de uitspraak van 16 april 2018 van de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau gaat het om de beeldmerkaanvraag die in maart 2017 door Access Empowerment DBA Parking Mobility (hierna: Access) werd ingediend voor het hiernaast weergegeven teken.

Access verzocht bescherming voor waren en diensten in klasse 9 - onder meer software en software toepassingen voor het monitoren van parkeerovertredingen - en diensten met betrekking tot het aanbieden van online cursussen (klasse 41). De beoordelaar van de merkaanvraag besloot de inschrijving als merk te weigeren wegens onvoldoende onderscheidend vermogen.

Access ging tegen de weigering in beroep. De Kamer van Beroep geeft in zijn beslissing te kennen dat de cirkel/pijlrichting geen onderscheidend element is. Het gegeven dat het gaat om een combinatie van elementen versterkt naar de mening van de Kamer van Beroep alleen maar de bij het algemeen publiek bestaande perceptie dat het teken is bestemd om goederen of diensten aan te wijzen ter navigatie van gehandicapten. Voor onderscheidend vermogen is juist vereist dat aan het teken een bepaalde herkomstfunctie kan worden ontleend door het gemiddelde publiek. Dit is in casu niet het geval.

Symbolen zoals het rolstoelsymbool zullen, juist omdat zij in het algemeen beschouwd worden als een indicator voor een gehandicapt persoon, bij het gemiddelde publiek de connotatie oproepen van een gehandicapt persoon en aldus niet van de onderneming die wenst door middel van dit teken herkend te worden.