Aanbestedingsprocedure voor inkoop van zorg in het sociaal domein wordt vereenvoudigd

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van zorg in het sociaal domein wil vereenvoudigen. Het kabinet dringt er al langere tijd bij de Europese Commissie op aan om de Europese aanbestedingsrichtlijn voor wat betreft het sociaal domein te evalueren en waar mogelijk te herzien. Daarop vooruitlopend wil de minister de gemeenten en de zorgaanbieders tegemoetkomen door de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning aan te passen. Het kabinet wil er op deze manier voor zorgen dat de gesprekken die tussen de gemeenten en zorgaanbieders worden gevoerd meer gericht zijn op de inhoud van de zorg en de beste manier van samenwerken. Deze wetswijzigingen moeten eveneens bijdragen aan een vermindering van de administratieve lasten voor deze partijen.

De Jeugdwet en de Wmo 2015 schrijven voor dat een opdracht alleen kan worden gegund als sprake is van de 'economisch meest voordelige inschrijving' (de emvi-verplichting). In de praktijk ontstaan hierdoor lange discussies tussen partijen over de gehanteerde systematiek en gunningscriteria. Het kabinet wil daarom dat gemeenten in bepaalde gevallen van deze emvi-verplichting kunnen afzien, waarbij het verbod op gunning op de laagste prijs blijft gehandhaafd. Op deze wijze kunnen opdrachten aan een kleine groep van de beste zorgaanbieders worden gegund zonder dat zij verplicht zijn om offertes uit te vragen en te vergelijken volgens ingewikkelde gunningsmethodes en procedures.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 47.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.