Introduktion

Den 31. december 2016 trder PRIIP-forordningen1 i kraft. PRIIP-forordningen indeholder nye krav til udfrdigelse af et dokument med central information (CI-dokument) for sammensatte investeringsprodukter (PRIP'er) og forsikringsbaserede investeringsprodukter, der tilsammen defineres som PRIIP'er2, nr disse udbydes til detailinvestorer.

Nyhedsbrevet beskriver, hvem og hvad der omfattes af PRIIP-forordningen, samt hvilke krav, der glder til udfrdigelsen af CI-dokumentet.

Investeringsforeninger og alternative investeringsforeninger

Investeringsforeninger (UCITS) og alternative investeringsforeninger (AIF'er) har siden juli 2011 for UCITS vedkommende og juli 2013 for AIF'ers vedkommende skulle offentliggre et dokument med central investorinformation3 og et dokument med vsentlig investorinformation4 nr andele i UCITS'en eller AIF'en har vret udbudt til detailinvestorer.

For så vidt angr UCITS flger det af PRIIP-forordningens artikel 32, stk. 1 at administrationsselskaber (investeringsforvaltningsselskaber) og investeringsselskaber (investeringsforeninger (UICTS) og SIKAV'er) ikke er omfattet af reguleringen til og med den 31. december 2019. Baggrunden herfor er, at UCITS allerede er underlagt forpligtelsen til at udarbejde et dokument med central investorinformation, der sledes stadig vil vre gldende efter ikrafttrdelse af PRIIPforordningen.

Kravet om udarbejdelse af dokumentet med vsentlig investorinformation nr AIF'er tilbydes til detailinvestorer er et dansk srkrav. AIF'er som omfattes af definitionen af en PRIIP er omfattet af reguleringen i PRIIP-forordningen og vil sledes vre forpligtet til at udarbejde et CI-dokument efter den 31. december 2016. Det m derfor forventes, at den danske regulering tilpasses i overens- stemmelse hermed, således at kun CI-dokumentet skal udarbejdes, hvis den konkrete AIF omfattes af PRIIP-forordningen. 

Investeringsprodukter omfattet af PRIIP-forordningen 

PRIIP omfatter både PRIP og forsikringsbasererede investeringsprodukter. En PRIP klassificeres som en investering, hvor det beløb, der skal tilbagebetales til detailinvestoren er genstand for udsving på grund af eksponeringer mod referenceværdier eller mod udviklingen af et eller flere aktiver, som detailinvestoren ikke direkte har købt. Et forsikringsbaseret produkt er et forsikringsprodukt, der har en værdi ved udløb eller en tilbagekøbsværdi, og hvor denne værdi ved udløb eller tilbagekøbsværdi direkte eller indirekte er helt eller delvist eksponeret mod markedsudsving. Sammensatte investeringsprodukter, f.eks. strukturerede produkter (kombination af en obligation og option), certifikater (gearing af et underliggende aktiv, også kaldet ETN – exchange traded notes) og visse forsikringsbaserede investeringsprodukter vil således være underlagt den nye regulering i PRIIP-forordningen. Undtaget fra PRIIP-reguleringen er simple produkter og direkte investeringer, hvor detailinvestoren har et direkte ejerskab over aktivet (f.eks. investeringer i aktier eller obligationer). Det følger samtidig af artikel 2, stk. 2, at forordningen ikke finder anvendelse på f.eks. livsforsikringskontrakter, ikke-strukturerede indlån, visse pensionsprodukter og officielt anerkendte arbejdsmarkedspensionsordninger. 

Under PRIIP-forordningen omfattes alle detailinvestorer som defineret i MiFID II-direktivet5 og kunder der ikke betragtes som professionel kunde i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 10 i MiFID IIdirektivet. 

Ansvarssubjekter under PRIIP-forordningen 

I henhold til PRIIP-forordningens artikel 2, stk. 1 finder forordningen anvendelser på PRIIPproducenter og personer, der rådgiver og sælger PRIIP’er. 

I henhold til artikel 5, stk. 1 skal PRIIP-producenten6 inden PRIIP’et udbydes til detailinvestorer udarbejde CI-dokumentet for produktet i henhold til kravene fastsat i PRIIP-forordningen. Det fremgår af Kommissionens offentliggjorte FAQ7 , at PRIIP-producenten vil være beføjet til at delegere udfærdigelsen af CI-dokumentet til andre, men at det vil være PRIIP-producenten som bærer det ultimative ansvar for indholdet heraf. CI-dokumentet skal offentliggøres på PRIIP-producentens hjemmeside. 

PRIIP-forordningens artikel 13, stk. 1 bestemmer, at personer der rådgiver om eller sælger et PRIIP, skal stille CI-dokumentet til rådighed for detailinvestoren i god tid, inden den pågældende detailinvestor bliver bundet af en kontrakt eller tilbud vedrørende PRIIP’et. Det følger af udkastet til de reguleringsmæssige tekniske standarder, at selvom detailinvestoren har en fortrydelsesret skal detailinvestoren præsenteres for CI-dokumentet i tilstrækkelig god tid inden beslutningen om investeringen skal foretages. I vurderingen af hvor lang tid detailinvestoren skal have CI-dokumentet til rå- dighed inden beslutningen om investeringen skal foretages, skal der lægges vægt på (i) detailinve-  storens erfaring og viden om PRIIP’et, (ii) kompleksiteten af PRIIP’et, og (iii) hvorvidt detailinvestoren har givet udtryk for, at investeringen er af hastende karakter.

Kun såfremt en række betingelser er opfyldt, bl.a. at detailinvestoren på eget initiativ har taget kontakt vedrørende købet af PRIIP’et og at det ikke er muligt at stille CI-dokumentet til rådighed for detailinvestoren inden købet af PRIIP’et kan CI-dokumentet ventes med at gøres tilgængelig for detailinvestoren efter transaktionens gennemførelse. 

En række forhold i PRIIP-forordningen skal specificeres nærmere ved reguleringsmæssige tekniske standarder. Den 31. marts 2016 offentliggjorde Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder udkast til disse reguleringsmæssige tekniske standarder. Udkastet til de tekniske standarder indeholder nærmere regler om PRIIP-producentens pligt til regelmæssigt at gennemgå oplysningerne i CI-dokumentet og ændre dette om nødvendigt, betingelserne for at opfylde kravet om at præsentere CI-dokumentet til detailinvestoren i god tid inden detailinvestoren bliver bundet af en kontrakt eller tilbud vedrørende PRIIP-produktet og de nærmere krav til indholdet af CI-dokumentet. EUkommissionen sendte den 30. juni 2016 sit endelige forslag til de reguleringsmæssige tekniske standarder til Europaparlamentet og Rådet, der har en periode på to måneder, der kan forlænges til fire måneder til at komme med bemærkninger til udkastet fra Kommissionen. 

Indholdskrav til dokumentet med central information 

CI-dokumentet skal bære titlen ”Dokument med central information”. Kravene til indholdet af CIdokumentet minder meget om de krav, der gælder for dokumentet med central investorinformation og dokumentet med væsentlig investorinformation. Selve udformningen af CI-dokumentet er dog anderledes fra det som kendes i dag, idet der ved underoverskrifterne i dokumentet stilles spørgsmål som bl.a. ”Hvad sker der, hvis [navnet på PRIIP-producenten] ikke er i stand til at foretage udbetalinger?”, ”Hvilke omkostninger er der?” og ”Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?”. De specifikke krav til dokumentet med central information følger af PRIIPforordningens afdeling II og som nærmere specificeret ved de reguleringsmæssige tekniske standarder som henvist til ovenfor, der også indeholder en skabelon for hvordan dokumentet skal se ud og præsenteres. 

Sanktioner ved overtrædelse af PRIIP-forordningen 

PRIIP-forordningen indeholder en række minimumskrav til de sanktioner som de nationale tilsynsmyndigheder skal kunne idømme PRIIP-producenter eller formidlere af PRIIP’er for overtræ- delse af PRIIP-forordningen. I henhold til PRIIP-forordningens artikel 24, stk. 2, litra e skal Finanstilsynet som minimum bl.a. have beføjelse til at pålægge bøder på op til EUR 5.000.000 eller 3 % af den samlede årsomsætning for juridiske personer og op til EUR 700.000 for fysiske personer.