Kamerstukken II 2015-16, 29 477, nr. 358

De minister van VWS heeft recent de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het geneesmiddelenbeleid. Om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen in te toekomst te waarborgen introduceert de minister verschillende maatregelen.

De minister legt de verantwoordelijkheid op het gebied van kostenbeheersing voor een belangrijk deel bij de inkopers van farmaceutische zorg: de zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Door bevordering van samenwerking tussen deze partijen bij de inkoop van geneesmiddelen en vergroting van hun kennis en daadkracht, kan hun positie tegenover de farmaceutische industrie worden versterkt.

Andere maatregelen die volgens de minister bij kunnen dragen aan kostenbeheersing zijn het gepast gebruik van geneesmiddelen, het stimuleren van gebruik van zogenoemde (goedkopere) biosimilars en het beperken van de automatische instroom van dure geneesmiddelen in het basispakket.

Vanwege de beperkte omvang van Nederland op de markt streeft de minister daarnaast naar meer samenwerking op Europees niveau. Uitwisseling van informatie tussen lidstaten over prijzen en vergoedingen kan leiden tot betere betaalbaarheid van dure geneesmiddelen. Ook kan samenwerking innovatie en toegang tot geneesmiddelen bevorderen.

Met betrekking tot de toelating van geneesmiddelen tot de markt zet de minister vraagtekens bij de huidige Europese voorzieningen in de vorm van beschermingscertificaten en marktexclusiviteit. Hoewel deze maatregelen gezorgd hebben voor innovatie schieten zij nu hun doel voorbij. Men wil een betere balans vinden tussen innovatie – en daarmee de beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen – en de betaalbaarheid van de farmaceutische zorg.

Tenslotte doet de minister een beroep op de farmaceutische industrie. Ze vraagt om 'maatschappelijk verantwoord gedrag', door reële prijzen te stellen en meer transparantie te bieden ten aanzien van kosten en prijzen. Met onder meer deze maatregelen wil de minister een duurzame verandering in de farmaceutische sector op gang brengen. Volgens haar dient het toegankelijk houden van innovatieve geneesmiddelen tegen aanvaardbare prijzen, daarbij centraal te staan.