Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de projectontwikkelaar ten aanzien van de voorschotbetaling met betrekking tot het perceel bouwgrond btw verschuldigd is, omdat sprake is van een vooruitbetaling van de koopsom voor een met btw belaste overdracht en geen sprake is een lening. Verder oordeelt de rechtbank dat de overdracht van het recht op levering een met btw belaste dienst is.

Een projectontwikkelaar heeft samen met een andere partij een perceel bouwgrond aangekocht. Uit de koopovereenkomst valt af te leiden dat partijen er vanuit gaan dat de levering van het betreffende perceel belast met btw zal zijn. Voordat het perceel aan de projectontwikkelaar en de medekoper is geleverd, hebben zij het doorverkocht aan een derde. Bij deze doorverkoop is in de verkoopovereenkomst opgenomen dat bij levering na een bepaalde datum de koper een voorschotbetaling zal voldoen. Omdat de levering niet plaatsvond voor deze datum, heeft koper een voorschotbetaling gedaan aan de projectontwikkelaar. Uiteindelijk heeft de levering niet plaatsgevonden. Daarnaast heeft de projectontwikkelaar een perceel cultuurgrond gekocht. De projectontwikkelaar draagt het recht op levering vervolgens over aan een derde. Ter zake van beide transacties heeft de projectontwikkelaar geen btw voldaan. Door de inspecteur zijn naheffingsaanslagen opgelegd.

Rechtsvraag en belang

Ten aanzien van het perceel bouwgrond is in geschil of de vooruitbetaling belast is met btw. De ontwikkelaar is van mening dat slechts sprake is van een lening en dat onvoldoende rechtstreeks verband bestaat tussen de betaling en de nog te verrichten levering. Ten aanzien van het perceel cultuurgrond is het de vraag of sprake is van een levering of van een dienst. De ontwikkelaar meent dat sprake is van de vrijgestelde levering van een perceel, terwijl de inspecteur van mening is dat sprake is van een belaste dienst, omdat uitsluitend het recht op levering wordt overgedragen.

Beoordeling

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de projectontwikkelaar ten aanzien van de betaling met betrekking tot het perceel bouwgrond btw verschuldigd is. De omstandigheden dat rente wordt berekend en dat een terugbetalingsverplichting is opgenomen bij niet-levering doet hier naar het oordeel van de rechtbank niets aan af. Met betrekking tot het perceel cultuurgrond oordeelt de rechtbank dat sprake is van een belaste dienst, omdat de projectontwikkelaar de grond nog niet geleverd heeft gekregen en daardoor niet de macht heeft om als eigenaar over het goed te beschikken. Aangezien de projectontwikkelaar niet de beschikkingsmacht heeft over het perceel kan geen sprake zijn van een levering.

Praktijkbelang

Uit het oordeel van de rechtbank met betrekking tot het perceel cultuurgrond blijkt dat de overdracht van een positie onder een contract voor de btw anders behandeld wordt dan de overdracht van het vastgoed waarop het contract betrekking heeft. Het overdragen van de positie onder een contract zal voor de btw in de meeste gevallen kwalificeren als een dienst die belast met btw is. Het overdragen van het betreffende vastgoed zal in beginsel vrijgesteld van btw zijn tenzij bijvoorbeeld sprake is van de overdracht van een fiscaal bouwterrein of nieuw vastgoed.