2016. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā jauni Rīgas domes (RDsaistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli (NīN) Rīgā, kas, salīdzot ar iepriekš spēkā esošo regulējumu, ir nesuši nozīmīgas izmaiņas. Kā viena no svarīgākajām mūsuprāt:

Dzīvesvietas deklarēšanas prasības samazinātas NīN likmes piemērošanai

Sabiedrībā plašu rezonansi jau ir ieguvušas ziņas, ka, lai dzīvoklim saņemtu samazināto NīN likmi, tajā sava dzīvesvieta ir jādeklarē vismaz vienai personai. NīN pamatlikme, kas tiek piemērota, ja nav izpildījušies nosacījumi samazinātās likmes piemērošanai, ir 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības. Savukārt samazinātā NīN likme, kas var tikt piemērota, ir šāda:

  • 0,2 % no īpašuma kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz EUR 57 000;
  • 0,4 % no īpašuma kadastrālās vērtības, kas pārsniedz EUR 57 000, bet nepārsniedz EUR 107 000;
  • 0,6 % no īpašuma kadastrālās vērtības, kas pārsniedz EUR 107 000.

Var būt gadījumi, ka vienam īpašumam tiek piemērotas vairākas samazinātās NīN likmes. Piemēram, ja īpašuma kadastrālā vērtība ir EUR 120 000, tam tiks piemērotas visas trīs samazinātās likmes atbilstoši augstāk norādītajiem sliekšņiem (t.i., vērtības daļai līdz EUR 57 000 tiks piemērota 0,2% likme vērtības daļai no EUR 57 001 līdz EUR 107 000 tiks piemērota 0,4% likme, bet vērtības daļai no EUR 107 001 līdz EUR 120 000 tiks piemērota likme 0,6%).

Lai fiziska persona savam dzīvoklim (kas atrodas ēkā, kas ir sadalīta dzīvokļa īpašumos) vai viena dzīvokļa dzīvojamai mājai saņemtu samazināto NīN likmi, ir nepieciešams, ka attiecīgajā objektā 2016. gada 1. martā (t.i., deklarēšanās jāveic līdz februāra beigām) ir deklarēta dzīvesvieta vismaz vienam Latvijas Republikas pilsonim vai nepilsonim.

Lai minētajos objektos NīN samazināto likmi saņemtu juridiska persona, ir nepieciešams, ka attiecīgajā objektā 2016. gada 1. martā ir deklarēta dzīvesvieta vismaz vienam Latvijas Republikas pilsonim vai nepilsonim, kā arī, attiecīgajam īres līgumam ir jābūt reģistrētam zemesgrāmatā.

Divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kā arī nedzīvojamām ēkām, kurās atrodas dzīvošanai paredzētas telpas, ir tādi paši nosacījumi NīN samazinātas likmes piemērošanai (t.i., dzīvesvietas deklarēšanas fakts konkrētā datumā, kā arī īres līguma reģistrācija zemesgrāmatā juridiskām personām). Tomēr, tā kā attiecīgie objekti nav sadalīti dzīvokļa īpašumos, nepieciešamais deklarēto personu skaits ir noteikts nevis uz konkrētu objektu skaitu (piemēram, vienu dzīvokli), bet gan uz dzīvojamās platības kvadrātmetru skaitu.

Tā  2016. gadā  tiek  uzskatīts,  ka  vienai  dzīvesvietu  deklarējušai  personai  piekrīt  50 m2  no  mājas daļas, 2017. gadā – 40 m2 no mājas daļas, bet 2018. gadā – 30 m2 no mājas daļas. Minētais nozīmē, ka attiecībā uz dzīvokļa īpašumos nesadalītām ēkām galvassāpes ar dzīvesvietas deklarēšanu turpināsies arī nākamos gadus, jo platību apmērs, kurām tiks piemērota NīN samazinātā likme deklarēšanās gadījumā, pakāpeniski samazināsies.

Visbeidzot jāpiebilst, ka persona, kuras dzīvesvieta var tikt deklarēta īpašumā samazinātās NīN likmes saņemšanai, var būt arī citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kā arī persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, ar nosacījumu, ka šī persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā vismaz 7 gadus pirms samazinātās NīN likmes piemērošanas. Šādas personas gan nav izslēgtas no NīN atvieglojumu (atlaides NīN summai) saņēmēju loka Rīgā. Tas nozīmē, ka, ja, piemēram, persona nekvalificējas samazinātās NīN likmes saņemšanai, taču kvalificējas NīN atvieglojuma saņemšanai, persona saņems saistošajos noteikumos noteikto NīN atvieglojumu, kas tiks rēķināts no pamata (1,5%) NīN likmes.