Trap net als vele andere werkgevers, je werknemers naar een gezondere, snellere en handiger vervoersmiddel. Laat de (elektrische) fiets een prominente plaats krijgen in uw bedrijf! Om het fietsgebruik te stimuleren heeft de wetgever voorzien in tal van (para)fiscale incentives.

Hieronder lijsten wij kort de parafiscale en fiscale behandeling op van de elektrische fiets. Vooreerst is het zo dat de (para)fiscale incentives die gelden voor de gewone fiets gelden ook voor elektrische fietsen.

Deze maatregelen gelden vooralsnog niet voor speed pedelecs (een licht gemotoriseerde tweewieler met trapondersteuning tot 45 km/u). Minister Van Overtveldt heeft meegedeeld dat hij de fiscale wetgeving wil uitbreiden om ook de speed pedelec fiscaal gunstiger te behandelen.[1]

1. Fietsvergoeding

Kilometervergoeding voor woonwerkverplaatsing werkelijk gedaan met de (elektrische) fiets (voor inkomstenjaar 2017: 0,23 euro / km)

Clixk here to view table

2. Gratis terbeschikkingstelling elektrische fiets

Click here to view table

3. Eigendomsoverdracht elektrische fiets

3.1 Onmiddellijke eigendomsoverdracht

  • Geen aftrek ten belope van 120%

Indien de vennootschap beslist om elektrische fietsen aan te kopen en het eigendomsrecht onmiddellijk over te dragen aan de werknemers, dan zijn de kosten gedaan om de fietsen en de toebehoren te verwerven niet aan 120% aftrekbaar. De aftrekbaarheid ten belope van 120% geldt enkel bij de terbeschikkingstelling van de fiets aan personeelsleden.

  • Verstrekt voordeel van alle aard = werkelijke waarde

Op het ogenblik dat de vennootschap het eigendomsrecht van de fiets overdraagt verstrekt zij een te belasten voordeel van alle aard aan haar werknemer.

Voor de berekening van het voordeel van alle aard, zowel voor fiscale als voor RSZ-doeleinden moet rekening gehouden worden met de werkelijke waarde in hoofde van de werknemer. Dit is het bedrag dat de werknemer in normale omstandigheden zou moeten betalen om de fiets in kwestie te verkrijgen. Dergelijke waardering kan bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van de winkelwaarde

3.2 Eigendomsoverdracht na leasing

  • Aftrek ten belope van 120%

De overdracht van het eigendomsrecht kan ook plaatsvinden bij het einde van de leasing. In dergelijk geval is de kost van de financiële leasing van de fiets wel 120% aftrekbaar geweest tijdens de periode dat de vennootschap de fiets ter beschikking stelde aan haar werknemer.

  • Verstrekt voordeel van alle aard = werkelijke waarde (niet de restwaarde)

Wanneer de werknemer aan het einde van leasingsduur (vb. na drie jaar) de fiets verkrijgt, verstrekt de vennootschap op dat moment een voordeel van alle aard.

Voor de berekening van het voordeel van alle aard, zowel voor fiscale als voor RSZ-doeleinden kan geen rekening gehouden worden met de afkoopwaarde zoals overeengekomen in het leasingscontract maar moet het voordeel van alle aard worden vastgesteld aan de hand van de werkelijke waarde, vb. op basis van een gemiddelde waarde via tweedehandssites (20 opzoekingen per jaar).

4. Cumul

Click here to view table

5. Conclusie

Zorg ook in uw bedrijf voor meer dagen op de fiets. Overweegt u de bedrijfsfiets te implementeren in uw onderneming, zorg dat de parafiscale en fiscale behandeling niet spaak loopt. Aarzel niet om contact op te nemen met ons, samen met u zorgen wij voor gezonde, milieubewuste en fiscaal interessante dagen op de fiets.