Achtergrond

Op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer dient degene die een inrichting drijft alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze bepaling leidt veelal tot verplichtingen voor vastgoedeigenaren, waarbij een belangrijke complicerende factor is dat lang niet altijd duidelijk is welke maatregelen er nu precies moeten worden genomen om aan de nogal ruim geformuleerde verplichting van artikel 2.15 te voldoen. Dit leidt in de praktijk regelmatig tot discussie tussen vastgoedeigenaren en het bevoegde gezag, maar ook tussen eigenaren en huurders voor wie niet altijd even duidelijk is wat zij van elkaar aan energiebesparende maatregelen mogen en kunnen verwachten.

Om aan deze onduidelijkheid tegemoet te komen is per 1 december 2015 in bijlage 10 van de Activiteitenregeling voorzien in een lijst met zogenoemde “erkende maatregelen”. Op deze lijst zijn specifieke energiebesparende maatregelen opgenomen met betrekking tot onder meer op de gebouwschil, ventilatie, verwarming, verlichting, warm tapwater, faciliteiten en (bedrijfs)processen. Indien de eigenaar of een gebruiker van een gebouw de op de lijst genoemde maatregelen implementeert wordt deze automatisch geacht te hebben voldaan aan de verplichting op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en kan verdere discussie over de toereikendheid of noodzaak van de maatregelen achterwege blijven.

Overigens betekent de lijst van erkende maatregelen niet dat deze zonder meer moeten worden uitgevoerd; vastgoedeigenaren c.q. bedrijven houden altijd de mogelijkheid om aan te tonen dat zij aan de hand van andere dan op de lijst genoemde maatregelen aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit voldoen. Daarbij geldt dan uiteraard wel dat – anders dan bij de erkende maatregelen – het bevoegd gezag zal moeten beoordelen of het deze maatregelen als toereikend beschouwt.

Reikwijdte van de lijst van erkende maatregelen

De op 1 december 2015 in werking getreden lijst van erkende maatregelen is (slechts) van toepassing verklaard op de volgende bedrijfstakken: kantoren, gezondheids- en welzijnszorginstellingen, onderwijsinstellingen, metaalelektro en mkb-metaal, autoschadeherstelbedrijven, rubber- en kunststofindustrie en commerciële datacentra.

Uitbreiding per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is de lijst van erkende maatregelen uitgebreid (stc. 2017, 30584). Er zijn 5 nieuwe bedrijfstakken toegevoegd aan bijlage 10: hotels en restaurants, sport en recreatie, mobiliteitsbranche, agrarische sector en de levensmiddelenindustrie. Daarnaast is voor de reeds eerder opgenomen bedrijfstakken in extra maatregelen voorzien. Met name voor de sectoren in de ‘gebouwde omgeving’ (kantoren, zorg en onderwijs) zijn extra maatregelen opgenomen. Zo zijn er thans onder meer ook erkende maatregelen voor liftinstallaties, roltrapsystemen, ICT-systemen, serverruimten, koelinstallaties en het bereiden van voedingsmiddelen.

Toekomst

De verwachting is dat in de toekomst voor nog meer bedrijfstakken, waaronder detailhandel en bedrijfshallen, erkende maatregelen worden vastgesteld. Er is inmiddels een internetconsultatie opgestart over een derde lichting maatregelen, waarin onder meer voor detailhandel en bedrijfshallen erkende maatregelen worden vastgesteld, terwijl voor de sectoren gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants en de detailhandel de invoering van een energieregistratie- en bewakingssysteem is voorzien.