Na meer dan 10 jaren beslechting van domeinnaamgeschillen heeft het Belgische Centrum voor Arbitrage en Mediatie CEPINA een rapport opgesteld over de geschillen over “.be” domeinnamen en heeft zij haar reglement licht aangepast.

Het rapport wordt voorgesteld op een colloquium op woensdag 12 december 2012 (13.30-17.30u) bij CEPINA in Brussel. De titel van de namiddag luidt: “10 Jaar bestaan van het reglement ter beslechting van de geschillen inzake .be domeinnamen, tijd voor vernieuwing…” De deelnemers aan het colloquium krijgen het boek dat naast de CEPANI geschillen tevens een overzicht bevat van de gerechtelijke geschillen, samen met een aantal andere actuele bijdragen over domeinnamen. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan men terecht op de website van CEPINA:

Wat de wijzigingen aan het CEPINA-reglement betreft, deze blijven eerder beperkt. De belangrijkste vernieuwing bestaat erin dat CEPINA de domeinnaamhouder tegen wie een klacht wordt ingediend, er kan van inlichten dat hij, bij een veroordeling tot overdracht of doorhaling van de domeinnaam, gehouden zal zijn de kosten van de CEPINA-procedure te dragen. Door de domeinnaamhouder hiervan bij het begin van de procedure in te lichten, hoopt CEPINA dat meer geschillen snel kunnen worden opgelost. De domeinnaamhouder die een domeinnaam te kwader trouw en zonder rechtmatig belang registreerde in strijd met de rechten van een derde, kan verkiezen om binnen de 7 dagen de domeinnaam aan de derde over te dragen, eerder dan de procedure te voeren bij CEPANI en later bij een veroordeling gehouden te zijn om de kosten te betalen.

Een andere wijziging is dat de kosten voor de CEPINA-procedure licht verhoogd zullen worden van 1.620 EUR tot 1.750 EUR (voor een geschil over 1 tot 5 domeinnamen) en dit vanaf 1 januari 2013.