Uit een op 13 september 2016 door het Gerechtshof Den Haag gewezen arrest (ECLI:NL:GHDHA:2016:2587,) vloeit voort dat een werkgever verplicht is om een werknemer tijdens vakantie niet alleen het basissalaris, maar ook de genoten (onregelmatigheids)toeslagen door te betalen. De uitkomst van het arrest sluit aan bij rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en (lagere) Nederlandse rechtspraak.

Feiten

Twee werkneemsters draaien regelmatig avond-, nacht- en weekenddiensten en ontvangen daarvoor op grond van de (algemeen verbindend verklaarde) cao Huisartsenzorg een onregelmatigheidstoeslag. In de cao die gold in de periode 2006 – 2014 is een bepaling opgenomen op grond waarvan de onregelmatigheidstoeslag niet is verschuldigd over opgenomen vakantiedagen. In de cao die gold van 1 januari 2014 tot en met 28 februari 2015 is opgenomen dat de toeslag juist wel dient te worden uitbetaald over de opgenomen vakantiedagen.

De betreffende werkneemsters hebben de kantonrechter verzocht om de cao-bepaling voor wat betreft de periode 2006-2014 (ver)nietig(baar) te verklaren en hebben tevens uitbetaling van de onregelmatigheidstoeslag over de genoemde periode gevorderd. De kantonrechter te Leiden (ECLI:NL:RBDHA:2015:6929) heeft de vorderingen in de procedure in eerste aanleg (grotendeels) toegewezen, werkgever is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan.

Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie heeft in het arrest Williams/British Airways (ECLI:EU:C:2011:588) bepaald dat het vereiste van betaling van vakantieloon tot doel heeft om de werknemer tijdens de jaarlijkse vakantie in een situatie te brengen die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens de gewerkte periodes. Volgens het Europees Hof van Justitie wordt elke last die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van de taken die de werknemer zijn opgedragen in zijn arbeidsovereenkomst en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt, gerekend tot de globale beloning van de werknemer.

Oordeel van het Gerechtshof

Onder verwijzing naar bovengenoemd arrest van het Europees Hof van Justitie heeft het Gerechtshof Den Haag bepaald dat avond-, nacht- en weekenddiensten een last vormen die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van de taken die de werkneemsters zijn opgedragen in hun arbeidsovereenkomst. De onregelmatigheidstoeslag die zij daarvoor ontvangen, dient daarom tijdens opgenomen vakantie te worden doorbetaald. Dat de algemeen verbindend verklaarde cao Huisartsenzorg anders bepaalt, doet daar volgens het Gerechtshof niet aan af.

Conclusie

Hoewel de uitkomst van het arrest niet nieuw is (eerder oordeelden ook (lagere) Nederlandse rechters al in deze richting) is het goed om deze nogmaals onder de aandacht te brengen. Werknemers hebben tijdens vakantie recht op doorbetaling van vergoedingen die samenhangen met de uitvoering van de taken en de persoonlijke en professionele status. Een onjuiste waardering van het vakantieloon kan mogelijk tot claims van werknemers leiden. Een beroep op een cao-bepaling waaruit het tegendeel blijkt, zal in rechte geen stand houden.

Inhoudsopgave