מטרתה של הוראת השעה החדשה היא לאפשר הוספה של שטחי בנייה למגורים במגרשים המיועדים לבנייה רוויה ברשות עירונית. הכוונה היא לאפשר זאת גם בהליך של מתן הקלה לפי סעיף 147 לחוק התכנון והבנייה, ולא רק בהליך של אישור תכנית. סעיף 151 לחוק במתכונתו הקודמת, קבע הוראות לעניין סטייה ניכרת מהוראות תכנית. לפי הסעיף האמור, ניתן היה לאשר תוספת דירות מגורים בשיעור של עד 20% מהמותר לפי תכנית, במסגרת הליך של הקלה, אך זאת רק בתמורה להקטנת יחידות דיור קיימות לפי התכנית. במסגרת הוראת השעה החדשה, תתאפשר מעתה תוספת דירות מגורים מבלי להקטין את יחידות הדיור הקיימות בתכנית.

עוד מאפשרת הוראת השעה לוועדה המקומית להתיר, גם במסגרת של הליך הקלה (ולא רק בהליך של אישור תכנית), תוספת של שטחי בנייה, שלא תיחשב "סטייה ניכרת". הכוונה היא לתוספת שטח במגרש המיועד למגורים בבנייה רוויה המצוי בתחומה של רשות עירונית. זאת, כאשר התוספת לא עולה על 20% מסך השטח הכולל המותר לבנייה לפי התכנית. שטח שנחשב מרחב מוגן דירתי יאושר נוסף על התוספת המרבית, אלא אם נקבע בתכנית אחרת. כמו כן, התוספת תשמש רק להוספת יחידות דיור לבניין ולא להגדלת שטחן של יחידות דיור קיימות. שטחה של כל יחידת דיור שתתווסף לבניין לא יעלה על 120 מ"ר. כמו כן נדרש שתוספת השטח תתבקש לגבי בניין שטרם החלה בנייתו. כן נדרש שהוועדה המקומית תאשר שהתשתיות הקיימות נותנות מענה לצרכים הנובעים מהגדלת מספר יחידות הדיור.

הוראות אלו אינן חלות בהיתר לפי תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38).