Stel, u zit in de handel van informatietechnologieproducten (IT-producten) en importeert next generation IT-producten (zoals e-readers, MP3/MP4 players, telecommunicatie satellieten, medische scanners, etc.) in Nederland (of EU) waarbij het streven is om de invoerkosten zo laag mogelijk te houden. Een van de mogelijkheden om de invoerkosten te drukken is nagaan of uw next generation IT-producten in aanmerking komen voor een verlaagd invoertarief of nultarief bij de invoer in Nederland.

Zo JA, dan resulteert dit tot het betalen van minder douanerechten bij invoer en mogelijkerwijs tot een verlaging van de aanschaf- en/of productieprijs in de EU. Zo NEE, dan kan het zich lonen om de juistheid van de indeling van het betreffende IT-product te herzien en, afhankelijk van de uitkomst, alsnog een verlaagd tarief of nultarief bij de invoer in Nederland (EU) te claimen.

Wat moet ik weten?

In 1996 is onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie (“WTO”) overeenstemming bereikt over een zogenaamde Informatietechnologie Akkoord (“ITA-I akkoord”). Het doel van het akkoord is volledige vrijmaking van douanerechten in het licht van de sterk groeiende wereldhandel in IT-producten. De uitwerking van het ITA-I akkoord door participerende WTO-leden resulteerde in een geleidelijke afbraak van de douanerechten ten aanzien van de invoer van bepaalde producten uit de IT-sector zoals in het akkoord is overeengekomen.

De tariefvrije behandeling van het ITA-I akkoord speelde een belangrijke rol bij de enorme ontwikkeling en uitbreiding van de handel die de IT-sector heeft gekend in de bijna 20 jaar waarin het ITA-I akkoord van toepassing is. De globale handel in de IT-sector is sindsdien verviervoudigd. Gelet op de technologische ontwikkeling die de IT-producten in circa 20 jaar hebben ondergaan was het dan ook wenselijk en noodzakelijk om het ITA-I akkoord van de WTO uit te breiden. Dit resulteerde in de ondertekening van het ITA-II akkoord in 2015.

Het ITA-II akkoord omhelst een uitbreiding van de lijst van IT-producten van het ITA-I akkoord door onder andere next generation IT-producten in op te nemen. De participerende (50) WTO-leden bij het ITA-II akkoord, waaronder de 28 EU lidstaten, China, Japan, Verenigde Staten, etc., hebben tot een geleidelijke afbraak, gespreid over een periode van 3 jaar die afloopt op 1 juli 2019, van douanerechten afgesproken.

Het ultieme streven is om een verdere stijging van de handel in IT-producten in de komende jaren te realiseren gezien de verlaging van de douanerechten in de participerende ITA-landen. Het dient tot lagere prijzen voor de consument te gaan leiden, maar ook voor de producenten die afhankelijk zijn van geïmporteerde onderdelen uit de IT-sector.

Waar vind ik de lijst met IT-producten van het ITA-II akkoord?

Het ITA-II akkoord omhelst een lijst van 201 nieuwe productlijnen uit de IT-sector die zien onder andere op producten zoals halfgeleiders van de nieuwe generatie, geïntegreerde schakelingen (multi-component integrated circuits – MCO’s), GPS-navigatiesystemen, medische producten met MRI-machines, machinegereedschap voor de fabricage van geprinte circuits, telecommunicatiesatellieten en touch screens.

De goedkeuring en verwerking van het ITA-II akkoord is door de EU vastgelegd in Besluit (EU) 2016/971 en Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1047. Beide zijn in werking getreden en van toepassing vanaf 1 juli 2016 in alle 28 EU lidstaten.

De bijlage van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1047 omvat de ITA-II lijst van IT-productlijnen met bijbehorende goederencodes conform Verordening (EEG) nr. 2658/87. Bij laatstgenoemde verordening is een nomenclatuur van goederen vastgesteld, de gecombineerde nomenclatuur (“GN”) genoemd, die zowel gebruikt wordt voor het gemeenschappelijk douanetarief als voor de statistieken van de buitenlandse handel van de EU. Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1047 zorgt voor een wijziging van de GN zodat de nieuwe vastgestelde invoertarieven voor de ITA-II producten vanaf 1 juli 2016 bij de invoer in de EU kunnen worden gehanteerd.

Voorts is het van belang om te realiseren dat het invoertarief voor een aanzienlijk deel van ITA-II producten op 1 juli 2016 tot 0% in de EU is verlaagd. Voor overige ITA-II producten zal het nultarief gefaseerd in de komende jaren worden ingevoerd.

Hoe kan ik hiervan profiteren?

Om in aanmerking te komen voor een verlaagd invoertarief of nultarief bij de invoer van uw next generation IT-product in de EU, dient u de volgende aspecten in acht te nemen:

  • zorg ervoor dat het IT-product onder de juiste goederencode (GN code) in de eerder genoemde GN is geclassificeerd. Ten behoeve van juridische zekerheid kunt u ook overwegen om een bindende tariefinlichting (“BTI”) met betrekking tot de GN-indeling van het betreffende IT-product in de EU aan te vragen. Een afgegeven BTI is bindend voor de douane en BTI-houder;
  • ga na of de vastgestelde GN code van het IT-product binnen de reikwijdte van de lijst van 201 nieuwe productlijnen uit de IT-sector valt zoals vastgelegd in bijlage van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1047;
  • zo ja, ga na of er een verlaagd invoertarief of nultarief voor het betreffende IT-product geldt;
  • ga na of er specifieke bepalingen (zoals bescheidcodes bij de aangifte ten invoer) gelden om het verlaagd invoertarief of nultarief bij de invoer in Nederland (EU) te kunnen claimen.

Uit het voorgaande blijkt dat de GN-indeling van uw next generation IT-product bij de invoer in de EU van enorm belang is. Wij raden u dan ook aan om aandacht te besteden aan de GN-indelingsexercities van uw IT-producten om enerzijds besparingen te realiseren door minder douanerechten te gaan betalen en anderzijds enige onterechte claims van verlaagde invoertarieven of nultarieven te voorkomen.