De Europese Commissie en de onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk hebben op 14 november 2018 overeenstemming bereikt over het Brexit-ontwerpakkoord. Op 11 december jongstleden zou een belangrijke stemming plaatsvinden in het Brits parlement, maar dit werd door premier May uitgesteld tot derde week januari 2019. Wat is de stand van zaken op dit moment met betrekking tot EU merk- en modelrechten en Brexit? Zijn deze rechten na de Brexit, nog geldig in het Verenigd Koninkrijk? (Spoiler alert: Ja!)

Kern van het ontwerpakkoord m.b.t. merk- en modelrechten

  • Merken en modellen met geldigheid in de Europese Unie Het nieuwe ontwerpakkoord bevat de bevestiging dat voor merken en modellen die geregistreerd zijn in de Europese Unie (Uniemerken en gemeenschapsmodellen) kosteloos automatisch een nieuw Brits ingeschreven merk- of modelrecht wordt gecreëerd op basis van de bestaande inschrijving als Uniemerk of gemeenschapsmodel, zonder dat een nieuwe inschrijving in het Britse register benodigd is. Dit komt overeen met de Britse richtlijnen voor een no deal-scenario (die in oktober zijn gepubliceerd), hetgeen er op duidt dat dit thans de meest waarschijnlijke uitkomst is, indien de Brexit doorgang vindt.

Voorts worden er in het akkoord een aantal IE-gerelateerde onderwerpen benoemd waarvan de procedure nog moet worden afgerond of uitgewerkt, of waarvoor aanvullende wetgeving vereist is. De belangrijkste van deze onderwerpen zijn:

  • Internationale merk- en modelregistraties In artikel 56 van het akkoord zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de voortzetting van bescherming van internationale merk- en modelrechten die zijn geregistreerd middels het Madrid-systeem voor internationale merkregistraties dan wel het Den Haag-systeem voor internationale modelregistraties. Er zijn hierover op dit moment echter nog geen precieze gegevens bekend. Er wordt slechts het volgende vermeld: "Het Verenigd Koninkrijk zal maatregelen nemen om te waarborgen dat natuurlijke personen en rechtspersonen die voor het eind van de transitieperiode bescherming hebben verkregen [ingevolge de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken of de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid] uit hoofde van de internationale registraties in kwestie bescherming genieten in het Verenigd Koninkrijk ter zake van hun merken of tekeningen en modellen van nijverheid."
  • Niet-geregistreerde gemeenschapsmodellen Het akkoord vermeldt dat een houder van een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel, dat is ontstaan vóór het eind van de transitieperiode, de bescherming zal genieten van een overeenkomstig niet-geregistreerd model in het Verenigd Koninkrijk. Zoals wij al eerder hebben opgemerkt, moet hiervoor door de Britse overheid nieuwe wetgeving worden ingevoerd, aangezien het huidige niet-geregistreerde Brits modelrecht niet dezelfde mate van bescherming biedt als een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel.
  • Geografische aanduidingen (GA's) Bestaande GA’s met gelding in de Europese Unie zullen "bescherming blijven genieten in het Verenigd Koninkrijk totdat de toekomstige economische relatie van kracht wordt en in de plaats treedt van dergelijke regelingen. Bestaande Britse GA's blijven bescherming genieten uit hoofde van de bestaande EU-regeling." De Britse overheid heeft eerder plannen aangekondigd om haar eigen GA-regeling in te voeren.

Voor verdere informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar onze (Engelstalige) whitepaper (laatstelijk bijgewerkt op 26 november 2018, een nieuwe update wordt binnenkort verwacht).