Omgevingswet

Op 6 juni 2013 zijn de minister van IenM en het Interprovinciaal Overleg (IPO) het eens geworden over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. De afspraken tussen IenM en IPO zijn neergelegd in dit afsprakenkader. Daarnaast hebben 48 organisaties een reactie ingediend op de toetsversie van de Omgevingswet, waaronder VNG en IPO. Nadat deze reacties verwerkt zijn zal het ontwerp-wetsvoorstel naar de Raad van State gezonden worden voor advies. Totdat het wetsvoorstel openbaar wordt, kunt u op de Stibbe-website http://www.pgomgevingswet.nl de toetsversie van de Omgevingswet van 28 februari 2013 bekijken.

Wet natuurbescherming

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting voor de Wet natuurbescherming zijn controversieel verklaard. De staatssecretaris van EZ heeft in de brief 'Vooruit met natuurbeleid' van 8 maart 2013 aangegeven voornemens te zijn om voor de zomer van 2013 een nota van wijziging naar de Tweede Kamer te zenden. Tot op heden is deze nota van wijziging nog niet verschenen.

Wel is op 6 juni 2013 een voorstel voor een nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer aan de Tweede Kamer aangeboden en zijn 30 Natura 2000-gebieden definitief aangewezen (Stcrt 2013, 14643).

Ten slotte is op 19 juni 2013 het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 ten behoeve van de programmatische aanpak stikstof (PAS) bij de Tweede Kamer ingediend. Alle kamerstukken van dit wetsvoorstel zijn hier te vinden.