Minister Dekker heeft in een brief aan de Eerste Kamer aangekondigd dat hij een aanpassing overweegt van huidige wetgeving over de overgang van werknemersrechten in faillissement, om de door het Smallsteps-arrest ontstane rechtsonzekerheid weg te nemen.

In het SmallSteps-arrest ging het om een pre-pack. Bij een pre-pack bereidt een beoogd curator een doorstart voor die na het uitspreken van het faillissement wordt uitgevoerd. Het gaat hier dus om de fase voorafgaand aan het faillissement. Het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I ("WCO I") is geschreven om de pre-pack een wettelijke basis te geven.

Zoals wij eerder in onze News Update schreven, is de behandeling door de Eerste Kamer van de WCO I vertraagd door het Smallsteps-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJ EU"). Normaal gesproken gaan werknemersrechten niet mee over als de onderneming wordt overgedragen binnen faillissement. In Smallsteps heeft het HvJ EU beslist dat de werknemersrechten toch overgaan als de faillissementsprocedure niet is ingeleid met de intentie om te liquideren (hetgeen bijvoorbeeld het geval kan zijn bij een pre-pack waar een doorstart is voorbereid).

Door deze positie is onzekerheid ontstaan over de positie van werknemers in het kader van een doorstart. Een doorstart wordt minder aantrekkelijk als de werknemers per se moeten worden overgenomen.

De Minister schrijft dat door middel van jurisprudentie uiteindelijk meer helderheid zal ontstaan over de gevolgen van het Smallsteps-arrest. Inmiddels is in zowel Heiploeg en Bogra in hoger beroep beslist dat de werknemersrechten niet mee overgaan en ook in Tuunte besliste de Rechtbank Gelderland dat de werknemers niet mee overgingen. In de zaak FNV/Princen besliste de kantonrechter van de Rechtbank Limburg dat de rechten van de werknemers wél overgingen.

Het kost echter tijd voordat de impact van het Smallsteps-arrest in de jurisprudentie is uitgekristalliseerd en de specifieke omstandigheden van het individuele geval zullen beslissend blijven. Ook zal onzekerheid blijven voortbestaan zolang er een verschil is tussen een overgang in faillissement en een overgang buiten faillissement.

Richtlijn 2001/23/EG waaruit de beschermingsregels voor werknemers voortvloeien, biedt een optie om de beschermingsregels naar faillissement door te trekken. De Minister kondigt nu aan dat hij overweegt om gebruik te maken van deze optie. Gestreefd wordt om dit voorjaar een ontwerpwetsvoorstel ter consultatie voor te leggen.

Ondertussen roept de Minister de Eerste Kamer op om de behandeling WCO I voort te zetten zodat de pre-pack eindelijk een wettelijke basis kan krijgen. Los van de discussie over de positie van werknemers bestaat er behoefte aan de pre-pack.