De regering wil alle A.OW.-uitkeringen van Belgische rijksinwoners kunnen belasten als pensioen. Het huidig Wetboek Inkomstenbelastingen laat dat niet toe. In een in de Kamer ingediend wetsontwerp worden alle inkomsten toegekend in het kader van een wettelijke sociale beschermingsmaatregel, belastbaar gesteld als pensioen.

De regering wil zo de (cassatie)rechtspraak buiten spel zetten die wordt beschreven in onze nieuwsbrief van 23 mei jl., waarin wordt geoordeeld dat een A.O.W.-uitkering enkel kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een in Nederland uitgeoefende beroepswerkzaamheid.

Het is de opzet van de regering om alle A.O.W.-uitkeringen van Belgische rijksinwoners te kunnen belasten als pensioen, ongeacht of er ooit bijdragen of premies zijn betaald, zo wordt gesteld in de memorie van toelichting.

Opgemerkt moet worden dat de regering noch in het ontwerp van wet noch in de memorie van toelichting toekomt aan de noodzakelijke uitzondering voor zij die vrijwillige premies hebben betaald, met eigen spaargeld, en daar in België of elders nooit een fiscale aftrek of belastingvermindering voor hebben gekregen.

Het wetsontwerp voorziet een inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2018. Dit is het inkomstenjaar 2017.