Op 16 april jl. heeft het Europees Parlement over de Vierde Capital Requirements Directive (CRD IV) gestemd. De afspraken ten aanzien van de CRD IV zijn in een Richtlijn en een Verordening neergelegd, die nu door het Europees Parlement zijn aangenomen. In deze alert wordt stilgestaan bij (i) de belangrijkste wijzigingen ten aanzien van het maximeren van de variabele beloning en (ii) het tijdspad van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving.

Variabele beloning

De twee belangrijkste wijzigingen in de beloningsvoorschriften van de CRD IV regelgeving richten zich op het maximeren van variabele beloning.  

  1. De variabele beloning wordt gemaximeerd tot één vast jaarsalaris. De ratio tussen het vaste en variabele deel van de beloning is dus gemaximeerd tot 1:1. Deze ratio kan tot een maximum van 1:2 worden verhoogd als 66% van de aandeelhouders, die de helft van de aandelen bezitten, daarmee instemmen, of als 75% van de aandeelhouders daarmee instemmen, indien geen sprake is van een quorum.
  2.  
  3. Indien de variabele beloning meer bedraagt dan één vast jaarsalaris, moet 25% van de totale variabele beloning worden uitgesteld voor een periode van minimaal vijf jaar.

Tijdspad en Vervolgstappen

Er wordt naar gestreefd om de CRD IV regelgeving op 1 januari 2014 in werking te laten treden. Voor die tijd moet de regelgeving nog formeel door de Raad van Ministers worden aangenomen. Als inwerkingtreding op 1 januari 2014 plaats wil vinden, zullen de regels uiterlijk op 30 juni 2013 in het Publicatieblad moeten verschijnen. Als deze datum niet wordt gehaald, zal de CRD IV regelgeving pas op 1 juli 2014 in werking treden.

Voor de voorlopig aangenomen teksten van CRD IV, klik hier.

Wij houden u op de hoogte van de relevante ontwikkelingen en nodigen u graag op korte termijn uit voor een bijeenkomst over de praktische aandachtspunten en impact van de CRD IV.