Yeni Gelişmeler

10 Ekim 2017 ve 31 Ekim 2017 tarihinde yayımladığımız mevzuat değişikliği bültenlerimizde, kitle fonlamasının sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenleneceğini belirtmiştik. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu ("Kanun") değiştiren düzenleme 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı ve SPK bu konuda ikincil düzenlemeleri yapmak üzere yetkilendirildi.

Değişiklik ne getiriyor? 

  • Kitle fonlaması alanı Kanun kapsamında SPK tarafından düzenlenecek.
  • Kitle fonlaması "bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla SPK tarafından belirlenen esaslar dâhilinde bu Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması” olarak tanımlandı ve bu kapsama giren faaliyetlerin halka arz sayılmayacağı netleştirildi. Buna ek olarak,  kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanların da "ihraççı" sayılmayacakları da hüküm altına alındı.
  • Kitle fonlama platformları, "kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlar" olarak tanımlandı.
  • SPK'dan gerekli faaliyet izni alan kitle fonlaması platformları, kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanmasına yetkili olacak ve izahname ya da ihraç belgesi hazırlama yükümlüğüne tabi olmayacaklar.  Kitle fonlama platformlarının kuruluşu ve ve faaliyete başlaması için SPK'dan izin alınması gerekecek. Bu platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim şirketleri tarafından toplanabilecek paranın azami limitine ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslar ile toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin esaslar SPK tarafından belirlenecek.
  • Kitle fonlaması faaliyetleri "yatırım hizmeti" sayılmayacak.
  • SPK, izinsiz kitle fonlaması faaliyetinde bulunan internet sitelerine erişimin engellenmesini talep edebilecek.

Sonuç 

Kanuni düzenlemenin yapılmasının ardından, gözler detayların belirlenmesi için SPK'ya çevrildi. Kanun'da yapılacak bu değişiklikler ile yetkilendirilecek Platformların işlettikleri internet siteleri üzerinden girişimciler ile bu kişilere fon sağlayacak olanların birbirine erişimini kolaylaştıracak düzenli bir yatırım ortamı sağlanacak. Bu sayede, yenilikçi iş fikirlerine sahip genç girişimciler de yatırımcılardan destek alma imkânına kavuşacak. Bu tür fon toplama faaliyetleri, halka arz kavramı dışında tutularak, çok daha hızlı ve bürokrasisi az bir şekilde fon toplamak mümkün olacak.