Afgelopen donderdag is het concept voorstel voor de herziening van de Elektriciteits- en Gaswet met het bijbehorende concept Memorie van Toelichting voor consultatie ter inzage gelegd. Tot 8 september 2014 kunnen belangstellenden online reageren op het conceptwetsvoorstel. Klik hier voor meer informatie over de consultatie.

Het wetsvoorstel is bedoeld als een herziening van de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet.

Waar bestaat het concept wetsvoorstel uit?

Het voorstel bestaat in feite uit twee elementen. In de eerste plaats betreft het een beleidsneutrale samenvoeging van de Elektriciteits- en Gaswet, waarbij bepalingen zijn geordend en gestroomlijnd. Daarnaast bevat het voorstel inhoudelijke wijzigingen, namelijk voor wat betreft de onderwerpen inrichting en taken van de systeembeheerder (inclusief voor TenneT het net op zee) en tariefregulering. Deze worden hierna toegelicht. In de beleidsbrief STROOM zijn ook andere inhoudelijke aanpassingen aangekondigd, namelijk op het gebied van consumenten, levering en codes. Deze onderwerpen zijn niet in het nu ter consultatie voorgelegde voorstel meegenomen, maar zullen in een volgende wetgevingsronde worden opgepakt.

Inrichting en taken systeembeheerder (inclusief net op zee)

Met de herziening van de inrichting en de taken van de systeembeheerder heeft de regering in hoofdzaak het volgende op het oog:

  • De structuur en de uitgangspunten van de inrichting en de taken van de systeembeheerder worden gestroomlijnd en transparanter vastgelegd door beter aan te sluiten op begrippen en kaders die in de Europese regelgeving zijn vastgelegd. Zo worden bestaande begrippen als 'landelijk netbeheerder' en 'regionale netbeheerder' vervangen door respectievelijk 'transmissiesysteembeheerder' en 'distributiesysteembeheerder'. Ook zijn taken die verspreid over de wet stonden bij elkaar gebracht.
  • De bepalingen ten aanzien van het verbod op nevenactiviteiten worden verduidelijkt.
  • De regels over de netplanning en -uitbreiding worden verbeterd. Deze regels moeten ervoor zorgen dat alleen noodzakelijke investeringen (en niet meer of minder) tijdig worden uitgevoerd, dat de systeembeheerder efficiënte investeringen terug kan verdienen en dat de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen duidelijk zijn. Daarom wordt voorgesteld de huidige systematiek, waarin een kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) en een regeling voor uitbreidingsinvesteringen gebruikt worden, te veranderen.
  • Ten slotte worden voorstellen gedaan in het kader van de uitvoering van het Energieakkoord. In hoofdzaak betreft dit het net op zee, invoeding van duurzame energie door aangeslotenen met kleine aansluitingen en de mogelijkheid om systeembeheerders tijdelijke taken toe te kennen. Daarnaast worden regels voorgesteld over verkabeling van hoogspanningsverbindingen in situaties waar woningen en hoogspanningsverbindingen zeer dicht bij elkaar liggen.

Tariefregulering

Met betrekking tot de tariefregulering wil de regering het volgende bereiken:

  • De structuur en de uitgangspunten van de tariefregulering worden gestroomlijnd en transparanter vastgelegd. Er is geprobeerd om niet-uitlegbare verschillen weg te nemen tussen de wettelijke beschrijvingen van tariefregulering in de Elektriciteits– en Gaswet en tussen het nationale en Europese recht. De uitgangspunten van de tariefregulering zijn bovendien verspreid over de wet, de uitvoeringsregelgeving en de codes. Een helder overzicht op wetsniveau van relevante bepalingen over de tariefregulering ontbreekt op dit moment, aldus de regering.
  • In het wetsvoorstel worden voorstellen gedaan om de procedurele bepalingen te vereenvoudigen en te stroomlijnen. De procedurele stappen rond de tariefregulering zijn in de loop der tijd volgens de regering onnodig complex geworden. Dit brengt hoge administratieve, bestuurlijke en toezichtslasten met zich mee. In het wetsvoorstel worden daarom voorstellen gedaan om de processen in de tariefregulering te vereenvoudigen en de uitvoerings-, toezichts- en administratieve lasten aanzienlijk te verminderen.
  • De uitgangspunten die gelden voor de toerekening van de tarieven aan diverse categorieën aangeslotenen zijn tegen het licht gehouden. Uitgangspunten voor het moderniseren van de tariefsystematiek zijn vereenvoudiging van de systematiek, het opheffen van belemmeringen voor hernieuwbare en decentrale energie, harmoniseren tussen gas en elektriciteit en een gelijk speelveld voor producenten.

Achtergrond: wetgevingsagenda 'STROOM'

Het wetsvoorstel tot herziening van de Elektriciteits- en Gaswet is onderdeel van de wetgevingsagenda 'STROOM'. Het doel van de wetgevingsagenda is te komen tot wetgeving die duidelijker en eenvoudiger is, met minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. Bovendien moet de nieuwe wetgeving beter aansluiten bij Europese wetgeving op het gebied van energiebeleid. Ook moet het de concurrentie bevorderen en de overgang naar duurzame energie optimaal ondersteunen. Eerdere onderdelen van 'STROOM' zijn inmiddels in werking getreden. Dit zijn de Verzamelwet STROOM en de W et inzake nettarieven van de energie-intensieve energie. De herziening van de Elektriciteits- en Gaswet, waarvoor dit concept voorstel de eerste (belangrijke) stap is, is het laatste onderdeel van de wetgevingsagenda.

Save the date: vrijdag 29 augustus - bijeenkomst over de gevolgen van het wetsvoorstel

De herziening van de Elektriciteits- en de Gaswet heeft belangrijke gevolgen voor de praktijk. Tot 8 september ligt het voorstel ter consultatie voor en kunnen partijen inbreng geven.

Graag bespreken wij met u het conceptwetsvoorstel tijdens een bijeenkomst op 29 augustus 2014 in de middag bij ons op kantoor. U ontvangt binnenkort een uitnodiging met meer informatie.