W dniu 27 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa o dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa ochrony konkurencji.

Nowe przepisy implementują do polskiego prawa rozwiązania z dyrektywy unijnej (Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE) wprowadzającej szereg rozwiązań ułatwiających prywatnoprawne egzekwowanie prawa konkurencji przez uczestników rynku w sądach cywilnych. Poszkodowani otrzymają instrumenty ułatwiające dochodzenie takich roszczeń, a naruszyciele (karteliści, strony umów antykonkurencyjnych, podmioty nadużywające pozycji dominującej) będą musieli zapłacić – oprócz kar nałożonych przez Prezesa UOKiK – wysokie odszkodowania.

Najważniejsze z wprowadzonych zmian to:

  • związanie sądu ostateczną decyzją Prezesa UOKiK lub prawomocnym rozstrzygnięciem sądu odwoławczego;
  • ułatwienia w pozyskiwaniu dowodów będących w posiadaniu naruszycieli lub osób trzecich;
  • umożliwienie dostępu do niektórych dokumentów zgromadzonych przez UOKiK w toku postępowania antymonopolowego;
  • wprowadzenie systemu domniemań prawnych (np. domniemanie winy naruszyciela, domniemanie przerzucenia nadmiernego obciążenia na nabywcę pośredniego), z których będą mogli skorzystać poszkodowani;
  • umożliwienie dochodzenia odsetek ustawowych od momentu wystąpienia szkody do daty wyrokowania, jeżeli odszkodowanie ustalono według cen z daty wyrządzenia szkody, a nie z daty wyrokowania);
  • wydłużenie terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych (z 3 do 5 lat);
  • zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń na czas prowadzenia postępowania przez Prezesa UOKiK, a także sądowego postępowania odwoławczego od decyzji Prezesa UOKiK;
  • solidarna odpowiedzialność naruszycieli z wyłączeniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwolnionych z kary wnioskodawców leniency.