I mai distribuerte Finansdepartementet «Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper». Bak denne overskriften skjuler det seg en materiell endring som lett kan stikke kjepper i hjulene for etablerte prosjekter i næringslivet, i særdeleshet innenfor eiendomsutvikling og shipping, hvor kommandittselskapsformen er mye brukt.

Kommandittister og stille deltakere (deltaker i et selskap der det er avtalt at deltakelsen ikke skal framtre utad og at deltakeren bare har begrenset ansvar med en fastsatt sum) får fordelt sin andel av selskapets samlede alminnelige inntekt i selskapet på seg. Skattepliktig inntekt fra deltakelsen samordnes og beskattes sammen med deltakerens øvrige inntekt. Deltakerens andel av underskuddet fradragsføres annen inntekt deltakeren måtte ha, men begrenset til en individuell fradragsramme. Kommandittister som er med fra stiftelsen av selskapet kan derfor ikke tape mer enn innskuddsforpliktelsen og sin andel av eventuelt tilbakeholdt overskudd i selskapet. Tilsvarende gjelder for stille deltakere. For kommandittist som har ervervet en andel mot vederlag, utgjør tapsrisikoen det investerte beløp og vedkommendes andel av eventuelt tilbakeholdt overskudd i selskapet etter ervervstidspunktet, tillagt eventuell ikke innkalt del av innskuddsforpliktelsen. Tilsvarende gjelder for stille deltakere. Hvor selskapsdeltakelsen medfører ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, som f.eks. en komplementar eller deltaker i et ansvarlig selskap (ANS og DA)

Det er vel kjent at fradragsrammen er en komplisert størrelse å håndtere både for både deltaker og selskap. Men særlig i nystartede risikoprosjekter har den vært et viktig parameter for valg av selskapsform.
Finansdepartementet har sett flere svakheter i regelen slik den er utformet i dag. I valget mellom å korrigere den eller avvikle den, er det lagt avgjørende vekt på forenklingshensyn og avvikle regelen.

I stedet skal den enkeltes andel av selskapets underskudd, uavhengig av fradragsramme, kun fremføres i fremtidige inntekter fra selskapet, og evt gevinst ved avhendelse. Ordningen vurderes innført fra og med 2015, så vi kan vente mer detaljer i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet 2015.

Det er imidlertid viktig for prosjekter underetablering å merke seg muligheten for at samordningen av underskudd kan falle bort. Dersom samordningen er viktig for prosjektet må valget falle på ansvarlig selskap (ANS eller DA) – hvor deltakeren må ta en langt større risiko ved at deltakelsen innebærer ubegrenset ansvar.