De Europese Commissie meldt in haar “Inbreukenpakket voor mei”1 dat het België (en Estland) formeel verzocht heeft de nodige actie te ondernemen om de EU-voorschriften inzake hernieuwbare energie volledig na te leven.

De Europese Commissie heeft beide lidstaten een met redenen omkleed advies gestuurd omdat deze zouden hebben nagelaten haar te informeren over de volledige omzetting van de Richtlijn 2009/28/EG inzake hernieuwbare energiebronnen2.

De Richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen moest uiterlijk op 5 december 2010 door de lidstaten zijn omgezet. België en Estland zouden de Commissie echter niet in kennis hebben gesteld van alle maatregelen die nodig zijn voor de volledige omzetting van de Richtlijn in nationaal recht.

Indien de twee lidstaten binnen twee maanden volgend op de dag van de beslissing, genomen op 30 mei 2013, niet aan hun wettelijke verplichtingen voldoen, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie.

Deze twee met redenen omklede adviezen komen benevens vergelijkbare procedures die zijn ingeleid tegen Cyprus, Finland, Hongarije, Ierland, Letland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slovenië en Tsjechië.