Op Prinsjesdag is een wetsvoorstel gepubliceerd waarbij een verlaagd tarief in de energiebelasting wordt voorgesteld voor laadpalen met een zelfstandige aansluiting. Het wetsvoorstel is in lijn met de wens van de Tweede Kamer om de transitie naar elektrisch rijden te versoepelen. Een verlaging van de energiebelasting kan volgens het wetsvoorstel een bijdrage leveren aan het verbeteren van de business case van openbare laadpalen.

Onder een zelfstandige aansluiting wordt een aansluiting verstaan die geen deel uitmaakt van de aansluiting van een meer omvattende onroerende zaak en de oplaadinstallatie rechtstreeks met het distributienet verbindt.

Het verlaagde tarief mag in verband met staatssteunrechtelijke regels niet worden toegepast als de elektriciteit wordt gebruikt door een onderneming in moeilijkheden. Wat een onderneming in moeilijkheden is, wordt nader geregeld in een algemene maatregel van bestuur.

De verlaging komt neer op een uniform tarief in de eerste twee tariefschijven (op dit moment kent de eerste schijf een hoger tarief).

Het gaat om een tijdelijke maatregel. De inwerkingtreding van het verlaagd tarief is voorzien per 1 januari 2017 en eindigt per 1 januari 2021.