Dne 9. března 2016 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních  poplatcích.

Novela obsahuje nové osvobození od poplatku za zápis spo- lečnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Osvo- bození se však nenavrhuje jako obecné, ale uplatní se pouze za splnění všech následujících podmínek:

  • zápis do obchodního rejstříku bude proveden   notářem,
  • zápis bude proveden na podkladě notářského zápisu o za- kladatelském právním jednání o založení společnosti s ru- čením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchod- ních korporacích a
  • vkladová povinnost bude splněna výhradně v penězích.

Pokud samotný zápis do veřejného rejstříku provede soud, případně bude-li společenská smlouva obsahovat podrobnější úpravu, než vyžaduje zákon, bude i nadále přetrvávat povin- nost soudní poplatek uhradit.

Navrhovaná novela je reakcí na předběžné podmínky stano- vené  v nařízení   Evropského   parlamentu   a   Rady   (EU)   č. 1303/2013, jejichž cílem je snížení nákladů nutných k za- ložení podniku na částku 100 EUR.