In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie 

Uitspraken

College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 september 2014, 1. naam 1, 2. naam 2, 3. naam 3 / Autoriteit Consument en Markt (zaken AWB 14/15 AWB 14/23 AWB 14/24 en AWB 14/223, ECLI:NL:CBB:2014:318) NJB 2014, 2229

(ACM is niet bevoegd om een bestuurlijke boete op te leggen wegens de niet-naleving van contractvoorwaarden die op zichzelf redelijk zijn; Greenchoice; art. 95b lid 1 Elektriciteitswet 1998; art. 44 lid 1 Gaswet)

Rechtbank Midden-Nederland 3 december 2014, eiser / NutsService B.V. (zaak 2716195 UC EXPL 13-10512, ECLI:NL:RBMNE:2014:6159)

(geschil over de afrekening van een energiemaatschappij; een te late opstelling van de jaarafrekening levert geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst; wel wettelijke rente over het te laat terugbetaalde voorschot verschuldigd)

Rechtbank Noord-Nederland 16 december 2014, 1. Stichting “Gijn romte foar Wynhannel”, 2. verzoeker sub 2, 3. verzoeker sub 3 / Provinciale staten van Fryslân (zaak LEE 14/5334, ECLI:NL:RBNNE:2014:6442)

(Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020; windpark; besluit dat Fryslân ruimte biedt aan maximaal 530,5 Mw windenergie; besluit kan niet worden aangemerkt als een algemeen verbindend voorschrift; verzoek om referendum afgewezen)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 december 2014, 1. appellant 1, 2. appellant 2, 3. appellant 3 / de gemeente Noordoostpolder (zaak 200.093.674-01, ECLI:NL:GHARL:2014:9833)

(eiser heeft recht van opstal op een perceel en de daarop gebouwde windturbine; de eigenaar van het perceel vraagt een bouwvergunning aan voor het vergroten van de gondel van de turbine en wil deze vergunning na verkrijging overdragen aan eiser; eiser is geen belanghebbende)

ABRvS 17 december 2014, appellanten / de deelraad van het stadsdeel West van de gemeente Amsterdam (zaak 201402766/1/R6, ECLI:NL:RVS:2014:4578)

(uitleg van het begrip ‘nutsvoorzieningen'; onder voorzieningen ten behoeve van de distributie van elektriciteit worden geen windmolens verstaan omdat windmolens bedoeld zijn om elektriciteit op te wekken)

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Zaak 14.0683.52 – Besluit ACM tarieven TenneT 2015, 5 december 2014

Zaak 14.0939.53 – Slim met Energie mag gas leveren aan kleinverbruikers, 9 december 2014

Zaak 14.0707.52 – Besluit ACM codewijziging afschaffen systeemdienstentarief elektriciteit, 12 december 2014

Zaak 14.1185.52 – Besluit codewijziging administratieve volumeherleiding, 15 december 2014

Zaak 14.1334.15 – Besluit wintersituatie België, 15 december 2014

Persberichten

Zaak 14.0683.52 – Tarieven TenneT 2015 dalen, 9 december 2014

Rapporten

Zaak 14.0772.29 – Winstenonderzoek TenneT 2013, 16 december 2014

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Onderzoeksrapport Frauderisico’s bij handel in emissierechten, 8 december 2014

Emissiehandel en de NEa, 8 december 2014

Nieuwe wet- en regelgeving Hernieuwbare energie vervoer gepubliceerd, 16 december 2014

Rapportage biobrandstoffen per bedrijf 2013, 16 december 2014

Nieuwsbrief Emissiehandel nummer 124, 18 december 2014

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Wijziging Wet milieubeheer, Wet op de economische delicten en Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van drie EG-richtlijnen; brief van de Staatssecretaris van IenM over de gevolgen van het voorstel van de Europese Commissie voor een Uitvoeringsrichtlijn voor artikel 7a van de EU Richtlijn Brandstofkwaliteit, 26 november 2014

(TK 2014-2015, 32 357, nr. 37)

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de Milieuraad die op 17 december 2014 plaatsvindt in Brussel, 2 december 2014

(TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 537)

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; brief van de Minister van EZ over het onderscheid tussen laagcalorisch gas en Groningengas, de rol en verantwoordelijkheid van GTS bij de gaslevering, en het leverpunt lange termijn exportcontracten, 4 december 2014

(TK 2014-2015, 29 023, nr. 180)

Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); verslag van een schriftelijk overleg inzake de brief van de Minister van EZ van 26 september 2014, mede namens zijn ambtgenoot van IenM, inzake de Rijksstructuurvisie windenergie op zee, 4 december 2014

(EK 2014-2015, 33 561, nr. B)

Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); brief van de Minister van EZ ter aanbieding van het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling t.b.v. het project transmissiesysteem op zee Borssele, 4 december 2014

(EK en TK 2014-2015, 33 561, nrs. C en 13)

Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet i.v.m. implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie; brief van de Minister van EZ ter aanbieding van het Ontwerpbesluit factuur en verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie en de bijbehorende conceptnota van toelichting, 4 december 2014

(TK 2014-2015, 33 913, nr. 7)

Belastingplan 2015; brief van de Staatssecretaris van Financiën over de fiscale aspecten rond de investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op de Milieu- en Energielijst en worden verricht vanuit samenwerkingsverbanden, 8 december 2014

(TK 2014-2015, 34 002, nr. 80)

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM en de Minister van EZ over het Europese emissiehandelssysteem voor CO2, 9 december 2014

(TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 543)

Schaliegas; motie om niet direct over te gaan tot het opstellen van een structuurvisie, 11 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 14)

Schaliegas; motie over een nieuwe notitie Reikwijdte en detailniveau (NDR), 11 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 15)

Schaliegas; motie om de voorbereidingen voor de Structuurvisie Schaliegas te beëindigen, 11 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 16)

Schaliegas; motie om strategische grondwatervoorraden vooraf uit te zonderen van schaliegaswinning, 11 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 17)

Schaliegas; motie over verplichting om boorputten te inspecteren na een aardbeving, 11 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 18)

Schaliegas; motie om zuiveren van afvalwater tot een kwaliteit waarop het geloosd mag worden als voorwaarde te stellen bij nieuwe vergunningen, 11 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 20)

Schaliegas; motie om de route richting Structuurvisie Schaliegas af te sluiten, en uitgespaarde middelen in te zetten voor versnelde omschakeling naar duurzaam energiegebruik, 11 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 22)

Schaliegas; motie om mogelijke schaliegaswingebieden duidelijkheid te geven over of er al dan niet schaliegas zal worden gewonnen, 11 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 23)

Schaliegas; motie om aan het verlenen van een winningsvergunning schaliegas een bijdrage aan het mijnbouwfonds als voorwaarde te verbinden, 11 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 24)

Schaliegas; motie om een monitoringsprogramma voor het diepe grondwater verplicht te stellen, 11 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 25)

Schaliegas; motie om een verplicht advies van de drinkwaterbedrijven in de wet op te nemen, 11 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 26)

Schaliegas; gewijzigde motie om alle niet-bedrijfsgevoelige informatie van Staatstoezicht op de Mijnen over naleving wetgeving stapsgewijs openbaar te maken en te ontsluiten via de website, 16 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 27)

Schaliegas; gewijzigde motie om geen proefboringen naar schaliegas te laten plaatsvinden, 16 december 2014

(TK 2014-2015, 33 952, nr. 28)

Milieuraad; verslag van het algemeen overleg van 15 oktober 2014, over de Milieuraad d.d. 28 oktober 2014, 12 december 2014

(TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 538)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Mulder aan de Minister van EZ over de langetermijncontracten en gasverkoop (ingezonden 6 november 2014); antwoord van de Minister van EZ, 8 december 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 751)

Vragen van de Kamerleden Leegte, De Liefde en Ziengs aan de Minister van EZ over activiteiten van netbeheerbedrijven op de markt voor laadpalen voor elektrische auto’s (ingezonden 27 oktober 2014); antwoord van de Minister van BZK, mede namens de Ministers van BZ en EZ en de Staatssecretaris van IenM, 8 december 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 753)

Vragen van het Kamerlid Van Veldhoven aan de Ministers van EZ en van IenM over het bericht “Ministerie durft info-avonden hoogspanningsmasten Oosterhout, Zevenbergen niet aan: te gevaarlijk” (ingezonden 9 oktober 2014); antwoord van de Minister van EZ, mede namens de Minister van IenM, 8 december 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 755) 

Publicaties Tractatenblad

Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, met Bijlagen; 11 dec. 1997

(Tractatenblad 18 december 2014, nr. 212) 

Publicaties Staatsblad

Besluit van 24 november 2014, houdende de vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van een onderdeel van de Warmtewet

(Staatsblad 9 december 2014, nr. 478)

Besluit van 24 november 2014, houdende wijziging van het Meetinstrumentenbesluit I in verband met het invoeren van de verplichting om geregelde warmtemeters te gebruiken voor warmtemeting en van het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen ten behoeve van het stellen van eisen aan op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor warmte

(Staatsblad 9 december 2014, nr. 479)

Regelingen

Regeling van de Minister van EZ van 5 december 2014, nr. WJZ/14190770, tot wijziging van de Warmteregeling

(Staatscourant 8 december 2014, nr. 35546)

Regeling van de Minister van EZ van 5 december 2014, nr. WJZ / 14183513, tot wijziging van de Regeling gebruik en installatie EU-meetinstrumenten in verband met het invoeren van de verplichting om geregelde warmtemeters te gebruiken voor warmtemeting

(Staatscourant 9 december 2014, nr. 35747)

Regeling van de Minister van EZ van 16 december 2014, nr. WJZ/14192117, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met aanpassingen aan de nieuwe Europese staatssteunkaders

(Staatscourant 18 december 2014, nr. 36474) 

Overige Staatscourant publicaties

Ontwerpbesluit van 3 december 2014, houdende regels over facturen en verbruiks- en indicatieve kostenoverzichten van energie in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (Besluit factuur en verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie)

(Staatscourant 9 december 2014, nr. 34259)

Nieuwe normen NEN

(Staatscourant 10 december 2014, nr. 35316)

Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen

(Staatscourant 12 december 2014, nr. 35885)

Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet

(Staatscourant 16 december 2014, nr. 35994)

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 9 december 2014 met kenmerk 2014-0000637270, houdende aanpassing van de bijlage behorende bij het Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving, in verband met wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen

(Staatscourant 17 december 2014, nr. 36132)

Toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Borssele

(Staatscourant 18 december 2014, nr. 36159)

Persberichten

Nieuwsbericht RVO.nl, Nederland leidt internationaal project gebouwgeïntegreerde zonne-energie, 8 december 2014

Nieuwsbericht RVO.nl, Convenant voor gastechnologie Golfregio ondertekend, 9 december 2014

Nieuwsbericht RVO.nl, Positief advies aanpak milieuonderzoek kavelbesluiten, 10 december 2014

Nieuwsbericht RVO.nl, Webinar energiesubsidies voor ondernemers beschikbaar, 15 december 2014

Nieuwsbericht RVO.nl, Stand van zaken SDE+ op 4 december 2014, 15 december 2014

Nieuwsbericht RVO.nl, KP7 draagt bij aan blauwe energiecentrale Afsluitdijk, 18 december 2014

EU – Hof van Justitie / Gerecht

Arresten

Zaak C-596/13 P, Europese Commissie / Moravia Gas Storage, 11 december 2014

(interne markt voor aardgas; ondergrondse aardgasopslaginstallaties; tijdelijke uitzondering van de verplichting van aardgasondernemingen om derden toegang tot grote nieuwe aardgasinfrastructuren te verlenen; intrekken ontheffingsbesluit)

EU – Commissie

Persberichten

Joint Press Statement by Ministers and Representatives of Austria, Bulgaria, Croatia, Greece, Italy, Romania and Slovenia and VP Šefčovič on gas infrastructure priorities for Central- and South-Eastern Europe, 9 December 2014

Vice-President Šefčovič speaks to Russian Energy Minister Novak on South Stream –project, 11 December 2014

Overig

Projects financed through the Trans-European Energy Networks (TEN-E) programme in 1995-2013, 17 December 2014

EU – Wetgeving 

Overig

Mededeling van de Franse regering in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

(Pb 17 december 2014, C 453/25)

Rectificatie van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

(Pb 19 december 2014, L 365/165)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

ACER calls for comments on the revised Network Code on Electricity Balancing, 3 December 2014

ACER’s 2015 Work Programme available online, 3 December 2014

ACER and ENTSO-E launch a public consultation to create Stakeholder Committees on Network Codes, 12 December 2014

ACER welcomes adoption of REMIT Implementing Acts, 17 December 2014

ACER invites third parties to send observations on the Lithuania-Poland Electricity Interconnection Project, 18 December 2014