Yeni Gelişme

İcra ve İflas Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında Kanun (''7101 sayılı Kanun''), 15 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gelişmeler

7101 sayılı Kanun, Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi amacı ile oluşturulan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, yatırım ortamının iyileştirilmesine hizmet edecek hukuksal süreçlerle ilgili olarak hazırlanmıştır.  

7101 sayılı Kanun ile birlikte Tebligat Kanunu,  Milletlerarası Tahkim Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi kanunlarda da değişiklikler yapılmakla birlikte en önemli değişiklik İcra ve İflas Kanunu'nda yapılmıştır.  

İcra ve İflas Kanunu'nda yapılan en önemli değişiklik ise iflas erteleme kurumunun yürürlükten kaldırılması ve konkordato kurumunun etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşturulmasıdır.

Getirilen Yenilikler

Borca batık durumdaki sermaye şirketleri veya kooperatiflerin mali darboğazı aşması amacı ile kabul edilen iflas ertelemesi kurumu 7101 sayılı Kanun ile birlikte kaldırılmıştır. Öte yandan, İcra ve İflas Kanunu'na eklenen Geçici 14. Madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görülmekte olan iflasın ertelenmesi ve konkordato talepleri hakkında talep tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hüküm altına alınmıştır.  

Sermaye şirketleri ve kooperatifler 7101 sayılı Kanun ile kaldırılan iflas erteleme kurumu yerine vade verilmek veya tenzilat yapılmak sureti ile borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak amacıyla konkordato talep edebileceklerdir.  

7101 sayılı Kanun ile birlikte ''kesin mühletin sonuçlarını doğuracağı'' belirtilmiş olan ''geçici mühlet'' kurumu getirilmiştir. Mahkeme, konkordato başvurusunda aranan belgelerin eksiksiz olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve geçici mühlet kararı ile birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının incelenmesi amacı ile geçici konkordato komiseri görevlendirecektir. Geçici mühlet kararı 3 ay için verilebilecek olup; talep üzerine en fazla 2 ay daha uzatılabilecektir.  

Geçici mühlet içinde konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde ise borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecektir.  Bu kararla birlikte yeni bir görevlendirme yapılması gerekmedikçe geçici komiser veya komiserler görevine devam edecektir.  

Komiser kesin mühlet içerisinde konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri gerçekleştirecektir. Bu kapsamda,  konkordato projesinin hazırlanmasının ardından komiser alacaklıları konkordato projesini tartışmaya davet edecek ve gerekli çoğunluk sağlanabilirse konkordato projesi kabul edilmiş sayılacaktır. Alacaklıların katılımı ile üzerinde karar kılınan konkordato projesi mahkeme tarafından incelenerek tasdik edilecektir. Tasdik kararında, anlaşılan konuların yerine getirilmesi için kayyım tayin edilebilecektir. Mahkemenin konkordatoyu tasdik etmemesi halinde konkordato talebi reddedilerek ilgili yerlere bildirim yapılacak ve iflas sebeplerinden birinin bulunması halinde mahkeme tarafından resen iflas kararı verilebilecektir.  

Ayrıca, önceden iflas kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde tasfiyenin adi mi yoksa basit mi olacağına karar verilmesi gerekli iken 7101 sayılı Kanun ile bu süre 2 aya düşürülmüştür. Benzer şekilde, alacakların kaydı için muayyen süre geçtikten ve iflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç 3 ay içinde hazırlanması gereken sıra cetvelinin 7101 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme sonucunda en geç 2 ay içinde hazırlanması gerekecektir.

Sonuç

7101 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu ve diğer birtakım kanunlarda değişiklikler yapılmış olup; iflas erteleme kurumunda alacaklıların herhangi bir söz sahibi olmaması, sürecin borçlu ile mahkeme arasında devam etmesi ve kötüniyetli borçlular tarafından yaygın olarak kullanılması gerekçeleri ile bu kurum tamamen yürürlükten kaldırılarak bunun yerine alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonucunda anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkemece tasdiki esasına dayanan konkordato kurumunun daha etkin ve aktif bir hale getirilmesi yoluna gidilmiştir.