In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

Rechtbank Limburg 5 maart 2013, Ministerie van IenM / 1. de gemeente Venlo, 2. Ploegam B.V. (zaak C-04-112929 – HA ZA 11-631, ECLI:NL:RBLIM:2013:12758)

(Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten; aansprakelijkheid voor beschadiging bij slaan damwand Maaswerken)

Rechtbank Den Haag 12 mei 2014, 1. het college van B&W van Leidschendam-Voorburg, 2. Skagen Property Company B.V., Skagen B.V. en Skagen Services B.V., 3. de Vereniging Houdt Vlietrand Groen / het college van B&W van Den Haag (zaak AWB-13_4413, ECLI:NL:RBDHA:2014:5726)
(verlening omgevingsvergunning in 2 fasen voor bouwen van windturbine; afwijking in eerste fase van beheersverordening; toepassing windenergie past in Rijks- en provinciaal beleid en binnen gemeentelijk ruimtelijk beleid; geen afbreuk aan intenties beheersverordening; goede ruimtelijke onderbouwing; afwijking van welstandsadvies in tweede fase toereikend gemotiveerd)

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 20 mei 2014, appellant / de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. (zaak HD 200.110.692_01, ECLI:NL:GHSHE:2014:1412)
(overeenkomst tot levering van energie; verhuizing; niet is komen vast te staan dat de overeenkomst is opgezegd; niet redelijk uit te gaan van schattingen van het verbruik nu blijkt van het werkelijk verbruik)

College van Beroep voor het bedrijfsleven 28 mei 2014, Liander N.V. / ACM (zaak AWB 12/895, ECLI:NL:CBB:2014:201)
(bindende aanwijzing ex. art. 5, lid 6, Elektriciteitswet 1998 en art. 60, lid 2, Gaswet; overtreding geheimhoudingsplicht; evenredigheid)

Nederland – Energiekamer

Besluit

Zaak 14.0324.53 – Besluit van de ACM op grond van artikel 12f, eerste lid, van de Gaswet inhoudende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet, 28 mei 2014

Richtsnoer

Samenwerkingsprotocol tussen de ACM en de AFM, 13 mei 2014

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Innovatie; aan de orde is het beleidsdebat over innovatie, 18 maart 2014
(Handelingen TK 2013-2014, nr. 23, item 4)

Wijziging Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten (stroomlijning markttoezicht ACM); brief van de Minister van EZ over uitkomsten internetconsultatie over doorberekening kosten ACM, 19 mei 2014
(TK 2013-2014, 33 622, nr. 20)

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van EZ over belangrijkste uitkomsten zesde toetsingsconferentie van de landen die zijn aangesloten bij het verdrag nucleaire veiligheid, 20 mei 2014
(TK 2013-2014, 25 422, nr. 108)

Bouwbesluit 2012; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst ter aanbieding ontwerpbesluit tot                   wijziging van het Bouwbesluit 2012, 20 mei 2014
(TK 2013-2014, 32 757, nr. 98)

Structuurvisie Windenergie op land; brief van de Minister van EZ over uitvoering van moties n.a.v. het VAO windenergie op land van 24 april 2014, 20 mei 2014
(TK 2013-2014, 33 612, nr. 44)

Kernenergie; brief van de Minister van EZ over toegezegde schriftelijke duiding van veiligheid kerncentrale Borssele, 21 mei 2014
(TK 2013-2014, 32 645, nr. 59)

Jaarverslag en slotwet Ministerie van EZ 2013; jaarverslag, 21 mei 2014
(TK 2013-2014, 33 930 XIII, nr. 1)

Jaarverslag en slotwet Ministerie van EZ 2013; voorstel van wet, 21 mei 2014
(TK 2013-2014, 33 930 XIII, nr. 2)

Jaarverslag en slotwet Ministerie van EZ 2013; memorie van toelichting, ongedateerd
(TK 2013-2014, 33 930 XIII, nr. 3)

Nederlandse Investeringsinstelling; brief van de Minister van EZ met de kabinetsreactie op de rapportage van de kwartiermaker voor de Nederlandse investeringsinstelling (NII), 22 mei 2014
(TK 2013-2014, 33 746, nr. 6)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ over gastoevoer uit Rusland, 23 mei 2014
(TK 2013-2014, 21 501-33, nr. 483)

Schoon en zuinig; brief van de Staatssecretaris van IenM ter aanbieding van ontwerpbesluit tot wijziging Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging, 23 mei 2014
(TK 2013-2014, 31 209, nr. 163)

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. vereenvoudiging systeem hernieuwbare energie vervoer; brief van de Staatssecretaris van IenM over het register hernieuwbare energie vervoer, 23 mei 2014
(TK 2013-2014, 33 834, nr. 22)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen; verslag van een algemeen overleg van 3 april 2014 over onder meer de uitkomsten van een gesprek met CEO’s van energiebedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de steenkoolketen, 27 mei 2014
(TK 2013-2014, 26 485, nr. 179)

Schaliegas; brief van de Minister van EZ ter aanbieding concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het milieuonderzoek naar schaliegas, 28 mei 2014
(TK 2013-2014, 33 952, nr. 1)

Crisis- en herstelwet; brief van de Minister van IenM ter aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche), 2 juni 2014
(TK 2013-2014, 32 127, nr. 197)

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht; verslag van de vaste commissie voor EZ, 2 juni 2014

(EK 2013-2014, 33 622, nr. F)

Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van EZ 2013 (kamerstuk 33930 XIII, nr. 1), ongedateerd
(TK 2013-2014, niet-dossierstuk 2014D19304)

Kamervragen

Vragen van de Kamerleden Jacobi, Van Dekken en Nijboer aan de Ministers van IenM en van EZ over het bericht «gaswinning zorgt opnieuw voor een conflict tussen provincie en het Rijk» (ingezonden 4 april 2014); antwoord van de Minister van IenM, 16 mei 2014
(TK 2013-2014, aanhangselnr. 1978)

Vragen van de Kamerleden Vos en Yücel aan de Ministers van EZ en van SZW over mogelijke postcodediscriminatie bij energiebedrijf Oxxio (ingezonden 10 april 2014); antwoord van de Minister van EZ mede namens de Minister van BZK, 19 mei 2014
(TK 2013-2014, aanhangselnr. 1984)

Vragen van het Kamerlid Vos aan de Minister van EZ over het bericht dat lokale groene energie niet goed van de grond komt (ingezonden 25 april 2014); antwoord van de Minister van EZ, 21 mei 2014
(TK 2013-2014, aanhangselnr. 1989)

Vragen van het Kamerlid Vos aan de Minister van EZ over een schip met Noordpoololie dat onderweg zou zijn naar Rotterdam (ingezonden 22 april 2014); antwoord van de Minister van EZ, 22 mei 2014
(TK 2013-2014, aanhangselnr. 2018)

Beantwoording meerdere vragen door de Minister van EZ over de olielekkage uit opslag in Duitsland en de geplande opslag van diesel in zoutcavernes in Enschede, 3 juni 2014
(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Regeling

Ontwerp-beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
(Staatscourant 26 mei 2014, nr. 14519)

Overige Staatscourant publicaties

Voorpublicatie tot wijziging van het besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche)
(Staatscourant 2 juni 2014, nr. 14789)

Overige publicaties

Infoblad Schaliegas, mei 2014

Brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de uiteenzetting over de systematiek definitief energielabel woningen, 5 juni 2014
(TK 2013-2014, nog niet officieel bekendgemaakt)

Persberichten

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Boeren en tuinders aan de slag met energie- en klimaatdoelen, 23 mei 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Windpark Gemini stimulans werkgelegenheid, 26 mei 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Inspraak op concept opzet milieuonderzoek schaliegas, 28 mei 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Boekel bouwt ‘ecodorp’ dankzij soepeler regelgeving, 28 mei 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Stand van zaken SDE+ 2014 op 22 mei 2014, 2 juni 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Geef uw reactie op het conceptadvies Basisbedragen SDE+2015, 2 juni 2014

Nieuwsbericht Agentschap.nl, Zonnestroomsystemen in Nederland functioneren goed, 3 juni 2014

Nieuwsbericht Rijksoverheid.nl, Huiseigenaren krijgen in 2015 voorlopig energielabel, 5 juni 2014

EU – Hof van Justitie

Arrest

Zaak C-198/12, Commissie / Bulgarije, 5 juni 2014
(niet-nakoming; interne markt voor energie; gastransport; Verordening (EG) nr. 715/2009; Artikelen 14, lid 1, en 16, lid 1 en lid 2, sub b; verplichting om maximale capaciteit te garanderen; virtuele capaciteit voor gastransport in tegengestelde richting; ontvankelijkheid)

EU – Commissie

Persbericht

Conclusions of the meeting of the Electricity Regulatory Forum (Florence) held on 15-16 May, 22 May 2014

Rapporten

Release of Communication “European Energy Security Strategy” and the study on energy dependence, 28 May 2014

Forest Research, “Review of literature on biogenic carbon and life cycle assessment of forest bioenergy”, May 2014

Verklaringen

Statement by the European Commission following the meeting of EU Commissioner Günther Oettinger, Russian Energy Minister Aleksandr Novak and Ukrainian Energy Minister Yuriy Prodan, 26 May 2014

Statement after the trilateral meeting between the EU, Russia and Ukraine on energy security, 30 May 2014

Statement by the European Commission following the trilateral energy meeting between the EU, Russia and Ukraine today, 2 June 2014

Overig

European Commission Energy Newsletter May 2014

EU – Wetgeving

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 22 mei 2014 tot vrijstelling van bepaalde financiële diensten in de postsector in Hongarije van de toepassing van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG
(Pb 24 mei 2014, L 156/10)

Mededeling van Noorwegen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen – Bekendmaking van een uitnodiging tot het indienen van aanvragen voor vergunningen voor oliewinning op het Noors continentaal plat – Vergunningsronde in van tevoren afgebakende gebieden (Awards in Predefined Areas) 2014
(Pb 28 mei 2014, C 163/7)

Mededeling van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen in het gebied van concessie Blok nr. 107
(Pb 3 juni 2014, C 166/14)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persbericht

ACER recommends the adoption of the Network Code on Forward Capacity Allocation, 26 May 2014

Overig

ACER Recommendation no. 2 on the Network Code on Forward Capacity Allocation, 22 May 2014