6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Samsun ve Denizli illerinde gerçekleştirilecek sağlık yerleşkelerinin inşaatı ve kiralanmasına ilişkin olarak belli istekliler arasında gerçekleştirilecek ihalelerin 4 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihli Hukuk Bültenimizde özetlenen ön yeterlik ilanlarına ilişkin düzeltme ilanları 12 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Düzeltme ilanları ile her iki projedeki başvuru ve ihale tarihleri, yatak kapasiteleri, yatırım ve işletme süreleri, banka referans mektubu verilmesine ilişkin şartlar ve mesleki ve teknik kriterler aynı kalmış, mali ve diğer kriterler ile aşağıdaki şekilde ağırlaştırılmıştır:

Mali kriterler: 

steklilerin, ön yeterlik ilanının yayımlandığı yıldan önceki son iki veya son üç yılın ortalamasında;

i. Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının (en az 1,00 yerine) en az 2,25 olması

ii. Öz Kaynaklar / Toplam Aktif oranının (en az 0,20 yerine) en az 0,50 olması iii. Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz Kaynaklar oranının (en çok 0,50 yerine) en çok 0,20 olması

gerekmektedir. Bu şartlar yine iş ortaklığı taraflarından en az bir tanesi tarafından karşılanmalıdır.

Diğer kriterler:

İsteklilerin; 

i. Ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki veya üç yıllık ortalama cirolarının (100 milyon Amerikan Doları yerine) 150 milyon Amerikan Dolarından daha düşük olmaması; veya

ii. Son iki veya üç yıllık ortalama öz kaynak toplamlarının (50 milyon Amerikan Doları yerine) 100 milyon Amerikan Dolarından daha düşük olmaması

gerekmektedir. Daha önce olduğu gibi şartlar, iş ortaklığı taraflarınca birlikte karşılanabilir; ancak bu durumda ortaklardan en az biri istenen tutarın en az yarısını tek başına karşılamalıdır.