In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraak

Rechtbank Limburg 21 mei 2015, eiser / de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (zaak AWB – 13 _ 3857u, ECLI:NL:RBLIM:2015:4189)
(mijnbouwschade; beroep op het Waarborgfonds mijnbouwschade alleen mogelijk in geval van aansprakelijkheid uit artikel 6:177 BW; niet van toepassing op schade die bekend is geworden voor inwerkingtreding Mijnbouwwet; verjaring)
Rechtbank Limburg 21 mei 2015, eiser / de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (zaak AWB – 13 _ 3923u, ECLI:NL:RBLIM:2015:4196)
(mijnbouwschade; beroep op het Waarborgfonds mijnbouwschade alleen mogelijk in geval van aansprakelijkheid uit artikel 6:177 BW; niet van toepassing op schade die bekend is geworden voor inwerkingtreding Mijnbouwwet; verjaring)
ABRvS 27 mei 2015, appellant sub 1 e.a. / de raad van de gemeente Oude IJsselstreek (zaak 201400754/1/R2, ECLI:NL:RVS:2015:1621)
(nevendoel van exploitatie windturbinepark is het leveren van een bijdrage aan algemene doelstelling om CO2-uitstoot te reduceren en aandeel duurzame energie te vergroten; nut en noodzaak windturbines; klimaatbeleid; verduurzaming elektriciteitsvoorziening)
ABRvS 27 mei 2015, appellant sub 1 e.a. / de raad van de gemeente Vianen (zaak 201409190/1/R6, ECLI:NL:RVS:2015:1702)
(art. 9e lid 1 Elektriciteitswet 1998; bevoegdheid tot het vaststellen van een plan ten behoeve van een windpark met een capaciteit van 5 tot 100 MW; provinciale staten niet exclusief bevoegd; raad eveneens bevoegd) 

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Nederlandse emissieautoriteit (Nea)

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Stemmingen over moties ingediende bij het debat over het Rapport Onderzoeksraad Voor Veiligheid met betrekking tot het “gasgebouw”, 30 april 2015
(TK Handelingen 2014-2015, nr. 83, item 18)
Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst met duiding EC-advies betreffende onvolledige implementatie richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD), 18 mei 2015
(TK 2014-2015, 30 196, nr. 313)
Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); brief van de Minister van EZ over SDE+ Wind op Zee 2015, 19 mei 2015
(TK 2014-2015, 33 561, nr. 19)
Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM bij een samenvattend overzicht van het Europees milieubeleid 2015, 20 mei 2015
(TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 565)
Bijlage: Samenvatting SOER 2015
Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ over de geannoteerde agenda van de energieraad van 8 juni 2015, 20 mei 2015
(TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 542)
Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM met de geannoteerde agenda Milieuraad 15 juni 2015, 22 mei 2015
(TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 563)
Bijlage: Voortgangsoverzicht Europese Infrastructuur en Milieu dossiers
Voorzienings- en leveringszekerheid energie; brief van de Minister van EZ ter aanbieding rapport over bevordering grensoverschrijdende integratie Nederlandse elektriciteitsmarkt, 22 mei 2015
(TK 2014-2015, 29 023, nr. 196)
Bijlage: Bevordering integratie Nederlandse elektriciteitsmarkt
Voorzienings- en leveringszekerheid energie; verslag van een algemeen overleg van 7 april 2015 over 380-kV hoogspanningsverbinding West-Brabant, 26 mei 2015
(TK 2014-2015, 29 023, nr. 195)
Duurzame ontwikkeling en beleid; verslag van een algemeen overleg over energie gehouden op 9 april 2015, 27 mei 2015
(TK 2014-2015, 30 196, nr. 315)
Beleidsdoorlichting Infrastructuur en Milieu; lijst van vragen en antwoorden betreffende de beleidsdoorlichting Duurzaamheid, 27 mei 2015
(TK 2014-2015, 32 861, nr. 13)
Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); brief van de Minister van EZ over de informatievoorziening over de zichtbaarheid van de voorgenomen windparken op zee, 27 mei 2015
(TK 2014-2015, 33 561, nr. 20)
Stimulering duurzame energieproductie; lijst van vragen en antwoorden over o.a. de kabinetsreactie op de Monitor Duurzaam Nederland van CBS, CPB, PBL en SCP, 28 mei 2015
(TK 2014-2015, 31 239, nr. 188)
Grondstoffenvoorzieningszekerheid; verslag van een algemeen overleg van 9 april 2015 over o.m. transparantie grondstoffensector, 28 mei 2015
(TK 2014-2015, 32 852, nr. 26)
Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; verslag schriftelijk overleg over agenda en verslagen Energieraad, 29 mei 2015
(TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 544)
Wet windenergie op zee; brief van de Minister van EZ over agenderen plenaire behandeling van dit wetsvoorstel i.v.m. inwerkingtredingsdatum, 29 mei 2015
(EK 2014-2015, 34 058, nr. D)
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer van 24 april 2015 ‘De Staat als aandeelhouder; Over het beheer van staatsdeelnemingen’, 1 juni 2015
(TK 2014-2015, 28 165, nr. 191)

(EK 2014-2015, 34 058, nr. E)
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport ‘Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet’, 2 juni 2015
(TK 2014-2015, 28 165, nr. 192)
Inbreng van een schriftelijk overleg over de Energieraad op 8 juni 2015, ongedateerd
(TK 2014-2015, niet-dossierstuk 2015D19222)
Elektriciteits- en gaswet; voorstel van wet, ongedateerd
(TK 2014-2015, 34 199, nr. 2 herdruk)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Madlener aan de Minister van IenM over het bericht “Overheid heeft windmolen-video gemanipuleerd” (ingezonden 21 april 2015); antwoord van de Minister van IenM mede namens de Minister van EZ, 22 mei 2015
(TK 2014-2015, aanhangselnr. 2340) 

Publicaties Staatsblad

Besluit van 21 mei 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van onderdelen van de wet van 28 februari 2015 tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (Stb. 2015, 102)
(Staatsblad 29 mei 2015, nr. 189)
Besluit van 21 mei 2015, houdende regels over facturen en verbruiks- en indicatieve kostenoverzichten van energie in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie)
(Staatsblad 29 mei 2015, nr. 190)

Persberichten

EU – Commissie

Speeches

Persberichten

EU – Wetgeving 

Besluiten

Besluit van de Toezichthoudende autoriteit van de EVA Nr. 301/14/COL van 16 juli 2014 houdende zevenennegentigste wijziging van de formele en materiële regels op het gebied van staatssteun door de vaststelling van nieuwe richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 [2015/790]
(Pb 28 mei 2015, L 131/1)

(Uitvoerings)verordeningen

Uitvoeringsverordening 2015/864 van de Commissie van 4 juni 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 340/2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
(Pb 5 juni 2015, L 139/1)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

EU – CEER & ERGEG

CEER Final Vision for Regulatory Arrangements for the Gas Storage Market, 25 May 2015