De vraag die aan de Rechtbank Gelderland werd voorgelegd, was of VGZ Zorgverzekeraar (hierna te noemen ''VGZ'') op grond van Europees recht gehouden was de kosten van een heupoperatie die in België was uitgevoerd te vergoeden, indien die kosten 80% van het gemiddeld in Nederland door VGZ gecontracteerde tarief overstijgen. In de onderhavige zaak hadden de eisers een heupoperatie bij de in België gevestigde NHK ondergaan, waarbij VGZ slechts een gedeelte van de gemaakte zorgkosten had vergoed. De eisers stelden dat VGZ in strijd met het Europees recht handelde door slechts 80% van het gemiddeld door haar gecontracteerde tarief te vergoeden.

De Rechtbank Gelderland oordeelde dat VGZ niet gehouden is om de zorgkosten van de heupoperatie in België volledig te vergoeden. Vereist is dat de kosten van in een andere lidstaat verleende zorg worden terugbetaald tot het bedrag dat vergoed zou worden, indien dezelfde gezondheidszorg in Nederland zou worden genoten. Aangezien VGZ niet heeft gecontracteerd met NHK mocht op grond van de polisvoorwaarden slechts 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief voor een heupoperatie worden vergoed. Volgens de rechtbank was er geen sprake van (indirecte) discriminatie van buitenlandse zorgaanbieders, aangezien VGZ wel met andere zorgverleners in België contracteert. Ook het onderscheid tussen gecontracteerde zorgverleners en niet-gecontracteerde zorgverleners levert geen discriminatie of ongerechtvaardigde belemmering van vrij verkeer van patiënten en diensten op.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 10.

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.