7194 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle Vergi Usul Kanunu’nun mülga 379. maddesi “Kanun Yolundan Vazgeçme” başlığı ile yeniden düzenlenmiştir.  

Bu düzenleme ile birlikte vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda vergi mükellefleri, kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçtiklerine dair dilekçeyi ilgili vergi dairesine vermeleri şartıyla vergi ve/veya ceza borçlarını belirli indirimlere tabi olarak ödeyebilecektir.

Yeni düzenleme yalnızca istinaf ya da temyiz aşamasındaki vergi davaları için uygulanacaktır. Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar, yeni düzenlemenin kapsamında değildir.

Vazgeçme dilekçesinin ilgili vergi dairesine verildiği tarih vazgeçme tarihidir ve ilgili vergi borcu bu tarihte tahakkuk edecektir. Vergi borcu ve/veya vergi cezalarının %80’inin gecikme faizi ile birlikte tahakkuk tarihini takip eden 1 ay içerisinde tamamen ödenmesi halinde vergi ve ceza borcuna %20 oranında ek bir indirim uygulanacaktır. Bu indirim, vergi aslının mahkemece tasdik edilmesi durumunda uygulanmayacaktır.

Eğer vergi borcu, ilk derece mahkemesi ya da bölge idare mahkemesi tarafından kaldırılmışsa vergi borçlusu;

  • Vergi asılları için kaldırılan vergi tutarının %60’ını (1 ay içerisinde ödenmesi durumunda %48’ini) 
  • Kaldırılan vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %0’ını
  • Vergi aslı dava konusu edilmeyen ya da kaçakçılığa iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezasının %25’ini (1 ay içerisinde ödenmesi durumunda %20’sini)
  • Usulsüzlük cezası ve/veya özel usulsüzlük cezasının %25’ini (1 ay içerisinde ödenmesi durumunda %20’sini)

ödeyerek vergi borcundan kurtulabilcektir. 

Eğer vergi borcu ilk derece mahkemesi ya da bölge idare mahkemesi tarafından tasdik edilmişse vergi borçlusu; 

  • Vergi aslının %100’ünü
  • Vergi ziyaı cezasının %75’ini (1 ay içerisinde ödenmesi durumunda %60’ını)
  • Vergi aslı dava konusu edilmeyen veya kaçakçılığa iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezasının %75’ini (1 ay içerisinde ödenmesi durumunda %60’ını)
  • Usulsüzlük cezası ve/veya özel usulsüzlük cezasının %75’ini (1 ay içerisinde ödenmesi durumunda %60’ını)

ödeyerek vergi borcundan kurtulabilecektir.

379. maddeye göre kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda hesaplanacak vergilere uygulanacak gecikme faizi hakkında Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu vergiler için kendi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanacaktır. 

Tahakkuk tarihinden önce ödenmiş olan gecikme faizi ve gecikme zamları ise bu düzenlemeye göre ödenecek olan tutarlara mahsup edilecektir.  

Vergi mükellefi tarafından kanun yolundan vazgeçilmesi halinde vergi idaresi tarafından da ihtilaf sürdürülmeyecektir. Vergi mükellefi tarafından kanun yolundan vazgeçildiği halde istinaf veya temyiz yoluna başvurulması halinde bu başvurular incelenmeyecektir. 

Bu düzenleme kapsamında istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve ferileri karşılıklı olarak talep edilemeyecek ve icra takibine konu edilemeyecektir. 

Yeni düzenleme 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.