Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante wet- en regelgeving opgenomen. U kunt steeds door op de vindplaats (onderstreept) te klikken, direct naar de betreffende officiële publicatie. De in deze EnergyBit opgenomen publicaties zien op de periode april en mei 2019.

NL - Wetten | Koninklijke Besluiten

Besluit van 14 maart 2019, houdende regels met betrekking tot de werking en exploitatie van een landsgrensoverschrijdend net dat de grens met het Verenigd Koninkrijk overschrijdt en de beheerder van dat net in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit) Staatsblad 2019, 126

Besluit van 26 maart 2019 tot wijziging van het Warmtebesluit (wijzigingen ter uitvoering van de wet tot wijziging van de Warmtewet naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Staatsblad 2019, 133 (Verbeterblad)

Besluit van 15 april 2019 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen Staatsblad 2019, 167

Besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in verband met noodzakelijk periodiek onderhoud en het herstel van enkele gebreken van inhoudelijk ondergeschikte aard Staatsblad 2019, 194

NL - Ministeriële regelingen en besluiten

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 april 2019 tot wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur, de Regeling energieprestatievergoeding huur, het Besluit huurprijzen woonruimte en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (indexering per 1 juli 2019) Staatscourant 18 april 2019, nr. 21923

Besluit van de Minister van EZK van 18 april 2019 tot instelling van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas) Staatscourant 24 april 2019, nr. 23361

Regeling van de Staatssecretaris van EZK van 24 april 2019 tot wijziging van de Regeling doorberekening kosten ACM in verband met de vaststelling van de bedragen voor 2019 Staatscourant 26 april 2019, nr. 24033

Regeling van de Minister van EZK van 9 mei 2019 tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen Staatscourant 13 mei 2019, nr. 27553

Regeling van de Minister van EZK van 8 mei 2019 tot wijziging van bijlage 10 bij de Activiteitenregeling milieubeheer in verband met het herstel van enkele gebreken in de lijst met erkende maatregelen Staatscourant 13 mei 2019, nr. 27290

Regeling van de Staatssecretaris van IenW van 17 mei 2019 houdende wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer in verband met de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 tot vaststelling van BBT-conclusies voor grote stookinstallaties Staatscourant 21 mei 2019, nr. 28998

Regeling van de Minister van EZK van 24 mei 2019 tot wijziging van de Regeling handel in emissierechten in verband met verband met de handel in emissierechten voor de periode 2021–2030 Staatscourant 29 mei 2019, nr. 30559

BE - Wet- en regelgeving

28 februari 2019 – Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden Belgisch Staatsblad 5 april 2019, nr. 2019201550, blz. 35372

28 maart 2019 – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoerende maatregelen betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen Belgisch Staatsblad 29 april 2019, nr. 2019040922, blz. 41244

3 april 2019 – Wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie Belgisch Staatsblad 10 april 2019, nr. 2019030336, blz. 36384

5 april 2019 – Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de erkenning van regelluwe zones voor energie Belgisch Staatsblad 19 april 2019, nr. 2019011868, blz. 39634

11 april 2019 – Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling Belgisch Staatsblad 6 mei 2019, nr. 2019202162, blz. 43557

13 april 2019 – Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding overeenkomstig artikel 17 van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid Belgisch Staatsblad 3 mei 2019, nr. 2019041062, blz. 43077

13 april 2019 – Koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen Belgisch Staatsblad 19 april 2019, nr. 2019011951, blz. 39566

22 april 2019 – Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe Belgisch Staatsblad 29 april 2019, nr. 2019012009, blz. 41040

22 april 2019 – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen Belgisch Staatsblad 9 mei 2019, blz. 44591, nr. 2019012038

22 april 2019 – Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen Belgisch Staatsblad 16 mei 2019, blz. 47033, nr. 2019012267

26 april 2019 – Vlaamse Overheid: Decreet houdende invoering van een systeem van garanties van oorsprong voor gas, warmte en koude Belgisch Staatsblad 20 mei 2019, nr. 2019012376, blz. 47965

2 mei 2019 – Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de programmawet van 27 april 2007 Belgisch Staatsblad 23 mei 2019, nr. 2019012209, blz. 48772

6 mei 2019 – Ministerieel besluit tot hernieuwing van de aanwijzing van de netbeheerder overeenkomstig artikel 10 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt Belgisch Staatsblad 16 mei 2019, blz. 47151, nr. 2019012423

12 mei 2019 – Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met he oog op het invoeren van een concurrerende inschrijvingsprocedure voor de bouw en exploitatie van productie-installaties in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 11 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen Belgisch Staatsblad 24 mei 2019, nr. 2019030491, blz. 50115

EU – Publicatieblad

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/807 van de Commissie van 13 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het bepalen van de grondstoffen met een hoog risico van indirecte veranderingen in landgebruik waarbij een belangrijke uitbreiding van het productiegebied naar land met grote koolstofvoorraden waar te nemen valt, en de certificering van biobrandstoffen, vloeibare biomassa en biomassabrandstoffen met een laag risico op indirecte veranderingen in landgebruik (C/2019/2055) PbEU 21 mei 2019 L 133/1