Dne 15. 8. 2018 je stopila v veljavo nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (»nova kolektivna pogodba«). Trenutno velja le za delodajalce, ki so člani Trgovinske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev Slovenije, lahko pa postane zavezujoča za vse delodajalce trgovskega sektorja, če bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdalo sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti. 

Za prejšnjo kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije je bil takšen sklep izdan. S prenehanjem prejšnje kolektivne pogodbe pa je prenehala tudi razširjena veljavnost. 

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine posredno ureja obratovalni čas delodajalcev, ki jih zavezuje, s tem da omejuje delo ob nedeljah in prepoveduje delo ob praznikih in dela prostih dneh. Ob koncu leta 2017 so se na zakonodajalca vršili precejšnji pritiski, naj se to področje uredi z novelo Zakona o trgovini, vendar do nje ni prišlo, saj so se delodajalci in delavci s spremembo prejšnje kolektivne pogodbe dogovorili glede omejitve dela ob nedeljah in praznikih. Po sprejemu nove kolektivne pogodbe se te omejitve nanašajo le na člane podpisnike nove kolektivne pogodbe, ki bi lahko bili v precej slabšem položaju v primerjavi z nečlani. Zato lahko utemeljeno pričakujemo, da bo ministrstvo izdalo sklep o razširjeni veljavnosti nove kolektivne pogodbe. Po izdaji sklepa bo nova kolektivna pogodba (razen če bo ministrstvo odločilo drugače) začela veljati za vse delodajalce trgovskega sektorja v roku 15 dni po objavi sklepa, kar pomeni, da bodo imeli delodajalci relativno malo časa za pripravo sprememb svojih splošnih aktov.  

KAKŠNE SPREMEMBE PRINAŠA?

Pravice in obveznosti v skladu z novo kolektivno pogodbo so v večji meri prenesene iz prejšnje kolektivne pogodbe, nekaj pa je sprememb. Novosti prinaša zlasti na naslednjih področjih: 

  • Omejitve delovnega časa: Največji obseg tedenskega delovnega časa je bil skrajšan na 48 ur (vključno z nadurami) v primeru enakomerno razporejenega delovnega časa in na 56 ur (vključno z nadurami) v primeru neenakomerno razporejenega delovnega časa. Od septembra 2018 delavec lahko dela največ dve nedelji v mesecu in največ 20 nedelj v letu. Delodajalci, razen izjem, ne smejo delavcev razporediti na delo na noben praznik. Če delodajalec krši omejitve dela na nedelje in praznike, mora delavcu v naslednjem mesecu po kršitvi poleg ustreznega dodatka za delo na nedeljo/praznik obračunati in izplačati še znesek v višini 500 %. 
  • Omejitve glede odmorov in tedenskega počitka: Dolžina odmora mora biti sorazmerna dolžini delovnega časa, delavec pa ima pravico do dnevnega počitka med izmenami, ki traja nepretrgoma 12 ur (izjemoma 11 ur). Tedenski počitek mora neprekinjeno trajati najmanj 24 ur v obdobju 7 dni oziroma 48 ur v izjemoma podaljšanem referenčnem obdobju 14 dni; 
  • Ugodnosti le za člane: Dodaten dan koriščenja letnega dopusta po svoji izbiri in dodaten dan dopusta za izobraževanje in usposabljanje – vendar le za člane sindikata. 
  • Od septembra 2018 dalje minimalni dodatek za delo na nedelje znaša 6,05 EUR/uro. 
  • Dodatek za delovno dobo: Delavci, ki se zaposlijo po 1. 5. 2014, so upravičeni do dodatka na delovno dobo za izpolnjeno delovno dobo, ki so jo dosegli do tega datuma, ter izpolnjeno delovno dobo pri trenutnem delodajalcu (medtem ko so delavci, ki so ves čas zaposleni pri istem delodajalcu, upravičeni do dodatka za celotno izpolnjeno delovno dobo).  
  • Delavci so v primeru bolniške odsotnosti upravičeni do povračila stroška prevoza na delo za vse dni v mesecu, razen če Finančna uprava RS odloči, da se to povračilo všteva v davčno osnovo. 
  • Povišanje najnižjih osnovnih plač: Najnižje osnovne plače od I. do V. tarifnega razreda se s 1. 1. 2019 povišajo za 5 % ter s 1. 7. 2019 še za 2 %. Najnižje osnovne plače VI. in VII. tarifnega razreda se s 1. 1. 2019 povišajo za 10 %. Najnižje osnovne plače se bodo vsako leto 1. julija usklajevale z inflacijo.  
  • Najnižja povračila stroškov za prehrano in službena potovanja so se nekoliko povišala, vendar še vedno ne presegajo omejitev, v skladu s katerimi se ne vštevajo v davčno osnovo. 

NAPOVEDI IN PRIPOROČILO  

Pričakujemo, da bo ministrstvo v kratkem izdalo sklep o razširjeni veljavnosti nove kolektivne pogodbe. Delodajalcem, tudi tistim, ki jih (še) ne zavezuje nova kolektivna pogodba, priporočamo, naj preverijo, ali je treba posodobiti njihove interne akte in postopke, da bodo skladni s prihajajočimi spremembami.  

Če bi potrebovali bolj podrobne informacije glede nove kolektivne pogodbe in njene veljavnosti za vašo družbo, smo z veseljem na voljo.