Yeni Gelişme

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Aydınlatma Yükümlülüğü Tebliği") ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ("Başvuru Tebliği"), Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğler Ne Anlama Geliyor? 

Tebliğler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun"), veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin sorumluluklarını düzenleyen 10. ve 13. madde hükümlerine dayanmaktadır.

Aydınlatma Yükümlülüğü Tebliği uyarınca, veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında aralarında aşağıdakilerin bulunduğu birtakım kurallara uyulması gerekmektedir:

  • Kişisel veri işleme şartına bakılmaksızın aydınlatma yükümlülüğü her durumda yerine getirilmelidir.
  • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir.
  • Kişisel veri açık rızaya dayalı olarak işlendiği takdirde, açık rıza alınması ve aydınlatma yükümlülüğü ayrı ayrı yerine getirilmelidir.
  • Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişiye yapılacak bildirimin anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekir.

Kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmediği durumda; (i) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içinde, (ii) kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda ilk iletişim kurulması esnasında, (iii) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada yerine getirilmesi gerekir.

Başvuru Tebliği uyarınca, ilgili kişilerin başvurularını Türkçe olarak yapması gerekmektedir. Başvuru kapsamındaki taleplerin; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, başvuruda ve başvuruya cevapta, aralarında ilgili kişinin kimlik bilgileri de bulunan birtakım zorunlu unsurların bulunması gerekmektedir.

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verileceği takdirde, on sayfaya kadar ücret alınmaması; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınması öngörülmüştür. Ayrıca, başvuruya cevap CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verildiği takdirde, veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Sonuç

Kanun'un 18. maddesi uyarınca, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar para cezası öngörülmektedir.

Ayrıca, şirketlerde, ilgili kişilerin başvurularının yönlendirilebileceği ve taleplerin hızlıca cevaplandırılabileceği bir mekanizma kurulması büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayetler söz konusu olabilecektir.