Een Poolse vrouw werkt de eerste helft van 2013 in Nederland en geniet vrijwel haar gehele jaarinkomen in die periode. Zij was in die periode ook verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland. De rest van 2013 verbleef zij in Polen, waar zij verder geen inkomen genoot. Volgens de inspecteur heeft de vrouw slechts recht op een tijdsevenredig deel van het premiedeel van de algemene heffingskorting. De HR stelt aan het HvJ EU de prejudiciële vraag of dit in overeenstemming is met artikel 45 VWEU (vrij verkeer van werknemers). Uit het arrest Blanckaert (HvJEU 8 september 2005, nr. C-512/03) lijkt te volgen dat het (tijdsevenredig) onthouden van het premiedeel van de heffingskorting is toegestaan. Niettemin twijfelt de HR omdat de Poolse vrouw, anders dan in het geval van Blanckaert, vrijwel haar gehele inkomen in Nederland heeft verworven.