Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") 15 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile getirilen değişikliklerden bir kısmı aşağıdaki gibidir:

Bilgi İşlem Merkezlerinin Lokasyonu ve Gizli Bilgilerin Güvenliğinin Temini 

Değişiklik öncesinde lisans sahiplerinin faaliyetlerine ilişkin veri işleme ve veri depolama amaçlı bilgi işlem merkezlerini yalnızca yurt içinde kurmalarına veya yurt içinde kurulu bulunan bilgi işlem merkezlerinden hizmet almalarına izin verilirken, yapılan değişiklik ile bu kısıltlama kaldırılmış olup, bu hizmetlerin yurt dışından da alınabilmesi mümkün kılınmıştır. Buna ek olarak, lisans sahiplerine kurdukları veya hizmet aldıkları bilgi işlem merkezlerinde söz konusu verilere üçüncü kişilerin hukuka aykırı erişimini ve bunları hukuka aykırı işlemesini önlemek, verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak üzere uygun güvenlik seviyesini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak yükümlülüğü getirilmiştir. 

Önlisans Pay Devir Kısıtlarının İstisnaları ve Lisansların Tadili 

Değişiklik öncesinde de pay devirleri neticesinde lisanslı şirketlerin ortaklık yapısında meydana gelen değişikliklerin, lisansların güncel durumu yansıtması adına, tadil suretiyle lisanslara işlenmesi beklenmekte idi, ancak bu hususa ilişkin açık bir düzenleme mevcut değildi. Değişiklik ile bu husus açıkça belirtilmiş ve onay gerektiren pay devirleri için üç, diğerleri için ise altı aylık süre içerisinde tadil işlemlerinin tamamlanması zorunlu hale getirilmiştir. 

Benzer şekilde, lisans sahibi tüzel kişilerin yurtdışında yerleşik tüzel kişi ortaklarının ortaklık yapısındaki değişikliklerden kaynaklanan dolaylı ortaklık yapısı değişiklikleri ile söz konusu yurtdışında yerleşik tüzel kişiler vasıtasıyla ilgili lisans sahiplerinin ortaklık yapısında kontrol değişikliğine neden olan veya bu sonucu doğuran işlemler için de en geç bir yıl içerisinde EPDK'ya bilgi verilmesi ve değişikliğin bunu gerektirmesi halinde bilgi verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunluluğu getirilmiştir. 

Bunlara ek olarak, önlisans sahibi tüzel kişilerin tabi olduğu pay devir yasağının istisnalarına aşağıdaki haller de eklenmiştir:

  • Önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı paya sahip olan ve eşler ile aralarında birinci derece kan hısımlığı bulunan gerçek kişiler arasında yapılan pay devirleri sonucunda söz konusu önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişiklikleri; ve
  • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetimine el konulan önlisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında gerçekleşen doğrudan veya dolaylı ortaklık yapısı değişiklikleri.