​‘Elke woningcorporatie moet dit jaar een financieel reglement opstellen. In dit reglement moet de corporatie opnemen binnen welke grenzen de aan haar financiële beleid en beheer verbonden risico’s aanvaardbaar zijn, en welk beleid zij beoogt te voeren als haar financiële continuïteit in gevaar komt of dreigt te komen. Het reglement moet vooraf goedgekeurd worden door de Autoriteit Woningcorporaties.

Om de corporaties te helpen hebben Aedes en VTW op 20 april jl. een model financieel reglement gepubliceerd. Als een corporatie dit modelreglement hanteert, wordt de deadline voor het indienen van een reglement financieel beleid en beheer bij de Autoriteit Woningcorporaties met een maand verlengd naar 1 oktober 2016. Vooralsnog lijkt het zo te zijn dat het uitstel alleen geldt bij een letterlijke overname van het model. Als een corporatie iets wijzigt aan het model, zou ik vooralsnog rekening houden met een deadline van 1 september. Het zou prettig zijn als de Autoriteit Woningcorporaties hier meer duidelijkheid over geeft. 

Daarnaast is het belangrijk om het in april gehanteerde model niet te hanteren. Het model is bijvoorbeeld strenger dan de wet. In artikel 2.10 staat dat de RvC buiten aanwezigheid van het bestuur de financiële risico’s met de controlerend accountant bespreekt. De wet verplicht alleen tot het opnemen van een bepaling dat het de RvC is toegestaan om de financiële risico’s met de accountant, zonder dat het bestuur daarbij aanwezig of vertegenwoordigd is, te bespreken. Het reglement bevat een ‘moet’-bepaling, waar de wet alleen maar tot een ‘kan’-bepaling verplicht. Daarnaast bevat het model onjuiste verwijzingen naar wet- en regelgeving en is het niet altijd duidelijk welke punten in dit reglement of in andere documenten moeten worden uitgewerkt. 

Belangrijk is verder dat het financieel reglement niet in lijn is met het wetsvoorstel voor de Veegwet. De wet bepaalt nu dat het reglement moet zien op ‘dochtermaatschappijen en op de samenwerkingsvennootschappen waarin zij volledig aansprakelijke vennote is’. Het is de bedoeling van de wetgever om dit te verruimen naar ‘verbonden ondernemingen’. De daarmee samenhangende wijzigingen zouden in een tweede VeegBTIV in komend najaar gepubliceerd worden. Het is uiteraard de vraag of het wetsvoorstel aangenomen wordt door de Tweede en Eerste Kamer, maar het is verstandig om waar mogelijk in het reglement al vooruit te lopen op de voorziene wetswijziging. Gebeurt dat niet, dan moet het reglement worden aangepast na de wetswijziging en moet een corporatie weer toestemming vragen aan de Aw.

Gelukkig heeft Aedes aangekondigd om snel met een aangepaste versie van het model te komen. Het is dan ook aan te raden om op die publicatie te wachten en het model van april jl. niet te hanteren. Daarnaast blijft gelden dat elke regeling maatwerk vergt. Immers ‘one size fits all’ is gezien de diversiteit aan woningcorporaties een illusie.’