משרד האנרגיה והמים ומשרד האוצר פרסמו תזכיר חוק לתיקון חוק המים וליישום החלטת ממשלה בעניין משק המים בישראל. כיום מועברים היטלי הפקה – היטלים הנגבים ממפיקי מים פרטיים – לאוצר המדינה. מטרתו העיקרית של התזכיר היא לעבור למשק מים כספי סגור שיכלול גם את היטלי ההפקה, ולהוזיל בכך את תעריפי המים. בנוסף, מכוונת הרפורמה לתקן עיוותים וחוסר יעילות בצריכה ובניהול של משק המים אשר הם תוצר של מבנה ההיטלים הנהוג כיום. 

לצורך כך מוצעות כמה פעולות בתזכיר. ראשית, מוצע להפריד בין תהליך ההפקה לתהליך ההספקה, להבדיל מהמצב הקיים בו מונפקים רישיונות אחודים להפקה ולהספקה. מוצע להעניק רישיון נפרד לספקים, שיקבלו רישיון הספקה עם כמות המים שמאושרים לייעודים שונים, ורישיון נפרד למפיקים, שיקבלו רישיון ובו כמות המים המותרת להפקה מכל מקור מים. 

שנית מוצע לנתק את מטרות ההפקה מעלות ההפקה של מים, כך שהמפיקים יפיקו לפי הכמות הקבועה ברישיון ללא קשר למטרות ההספקה. עלות ההפקה תתומחר בהתאם לעלות שכרוכה בה ובהתאם לעלות האלטרנטיבית של המים, בשים לב לתועלת המשקית שנובעת מההפקה. בהתאם לכך, מוצע לבטל את סיווגי ההיטלים לפי החוק, ובד בבד לקבוע שמועצת רשות המים תקבע בכללים את עלות ההפקה הנורמטיבית של המים. 

שלישית, מוצע למכור מים לספקים באמצעות מערכת סליקה שתשלם למפיקים ותגבה מספקים בתמורה למחיר הנורמטיבי שתקבע מועצת המים. 

מנסחי תזכיר החוק מציינים כי המתווה המוצע ייצור גם בקרה אפקטיבית יותר על כמויות ההפקה, שכן הוא יפתור את ניגודי האינטרסים של מפיק המשמש גם כספק. כמו כן, צוין כי הדבר יהווה צעד משלים להסדרה עקבית ומלאה על ידי רשות המים של כל ההיבטים הנוגעים לניהול משק המים.