Dne 24. února 2016 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku a další související zákony. Cílem navrhované právní úpravy je dosažení souladu právních předpisů ČR a EU na zá- kladě transpozice směrnice o základním platebním účtu do českého právního řádu.

Navrhované změny umožní všem spotřebitelům z EU otevření platebního účtu se základními prvky v kterémkoli členském státě na území EU, zavedou jednotný postup při změně pla- tebního účtu a v neposlední řadě přispějí ke zvýšení trans- parentnosti a porovnatelnosti úplat, které jsou účtovány po- skytovateli platebních služeb. Návrh rovněž zavádí do čes- kého právního řádu nařízení EU o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.