In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Zaak 13.1338.66 – Besluit vaststelling aanvraagformulier vergunning leveren energie, 13 januari 2015

Persberichten

Zaak 13.1338.66 – ACM vernieuwt procedure voor leveringsvergunning energie aan kleinverbruikers, 20 januari 2015

Overige publicaties

Zaak 14.1362.52 – Voorstel codewijziging onbalansprijs bij reverse pricing, 23 januari 2015

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ met een reactie op de Monitor Duurzaam Nederland van CBS, CPB, PBL en SCP, 9 januari 2015 (TK 2014-2015, 31 239, nr. 186)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de voortgang van de acties in het kader van het energiebesparingsbeleid in de gebouwde omgeving, 14 januari 2015 (TK 2014-2015, 30 196, nr. 284)

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM met het verslag van de Milieuraad op 17 december 2014, 16 januari 2015 (TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 544)

Zee- en binnenvaart; brief van de Minister van IenM over de uitvoering van de moties inzake kwaliteit scheepsbrandstoffen en over toezegging olielozingen in Noordzee, 15 januari 2015 (TK 2014-2015, 31 409, nr. 71)

EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21; verslag van een schriftelijk overleg over de beantwoording van de vragen over het beleidskader van de Europese Commissie voor klimaat en energie in de periode 2020-2030, 16 januari 2015 (EK 2014-2015, 33 858, nr. H)

Green Deal; brief van de Minister van EZ over het EU-voorstel; mededeling ‘Naar een circulaire economie: een afvalvrij programma voor Europa’ COM (2014) 398, 20 januari 2015 (TK 2014-2015, 33 043, nr. 36)

Belastingplan 2015; brief van de Staatssecretaris van Financiën over de ontwikkeling van de ontvangsten uit de brandstofaccijnzen, 21 januari 2015 (TK 2014-2015, 34 002, nr. 91)

Vaststelling begroting Ministerie van EZ en Diergezondheidsfonds 2015; brief van de Minister van EZ met Jaarverslagen 2013, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en 2013 van EBN B.V., 21 januari 2015 (TK 2014-2015, 34 000 XIII, nr. 145)

Belastingplan 2015; brief van de Staatssecretaris van Financiën over de kasontvangsten over de brandstofaccijnzen, 22 januari 2015 (TK 2014-2015, 34 002, nr. 92)

Uitvoering EG-Richtlijnen; brief van de Minister van BZ met een overzicht implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2014, 23 januari 2015 (TK 2014-2015, 21 109, nr. 218)

EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21; verslag van een algemeen overleg gehouden op 30 september 2014, over het EU Klimaat- en Energiepakket, 26 januari 2015 (TK 2014-2015, 33 858, nr. 32)

Raad voor Economische en Financiële Zaken; verslag van een algemeen overleg van 3 december 2014, over o.a. verslag en agenda Eurogroep/Ecofin Raad, 29 januari 2015 (TK 2014-2015, 21 501-07, nr. 1231)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Mulder aan de Minister van EZ over de beantwoording van schriftelijke vragen over de langetermijncontracten en gasverkoop (ingezonden 19 december 2014); antwoord van de Minister van EZ, 21 januari 2015 (Staatscourant 22 januari 2015, nr. 1078)

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Kennisgeving standaard CO2-emissiefactor aardgas voor emissiehandel 2015 (Staatscourant 20 januari 2015, nr. 1441)

Persberichten

EU – Commissie

Speeches

Persberichten

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Overig

EU – CEER & ERGEG

Duitsland

Bundesnetzagentur