Voor de bevordering van het participatiemodel als besturingsmodel in een ziekenhuis, is het essentieel dat medisch specialisten een (winst)vergoeding kunnen ontvangen voor hun private kapitaaldeelname. Dit is één van de maatregelen die EY nodig vindt voor de bevordering van het participatiemodel. EY heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzocht welke mogelijkheden er zijn om te bevorderen dat ziekenhuizen en medisch specialisten die hebben gekozen voor het samenwerkingsmodel doorontwikkelen naar een participatiemodel.

Bij een samenwerkingsmodel werken vrijgevestigde medisch specialisten en het ziekenhuis als zelfstandige partijen samen op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Bij een participatiemodel worden medisch specialisten mede-eigenaar van het ziekenhuis door deel te nemen in het kapitaal van het ziekenhuis.

EY heeft een rapport opgesteld waarin zij een aantal essentiële en een aantal randvoorwaardelijke bevorderingsmaatregelen beschrijft voor het participatiemodel. De essentiële bevorderingsmaatregelen zien op maatregelen ten aanzien van de winstuitkering, het belastingheffingregime van ziekenhuizen en de WNT. De randvoorwaardelijke bevorderingsmaatregelen zijn gericht op communicatie en facilitering, financiële stimulansen en duidelijkheid over de NZa en ACM melding.